Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  XeCl лазер з регульованою формою і тривалістю імпульсу генерації
Ануфрик С.С., Володенков А.П., Зноско К.Ф.
LC контур, XeCl лазер, система збудження, енергія генерації, тривалість
Вісник ХНУ №983 Стор. 3-10

Досліджено параметри генерації XeCl лазера з системою збудження на основі LC контура при використанні суміші Ne–Xe–HCl. Розроблено комп'ютерну модель для знаходження генераційних параметрів. Модель дає можливість розраховувати осцилограми струму, напруги і потужності генерації для усіх параметрів системи збудження. Програма по моделюванню XeCl лазера дозволяє також розраховувати концентрації електронів, атомів і молекул і енерговклад в активне середовище. Швидкісні коефіцієнти реакцій за участю електронів визначаються за допомогою програми Bolsig+. Показано, що можлива генерація коротких (20 нс) і відносно довгих (60 нс) імпульсів випромінювання шляхом зміни параметрів LC контура. Енергія генерації досягає максимуму при використанні загострюючих ємностей які у багато разів менші накопичувальної ємності.


Зкачати >>


2.   Експрес-діагностика розвитку кратера при лазерно-плазмовій обробці матеріалів
Васильєв С.В., Іванов А.Ю., Недолугов В.І.
лазерне випромінювання, акустична емісія, плазма, кратер, зона непружних деформацій, еволюція лазерного факела.
Вісник ХНУ №983 Стор. 11-17

Розглянуто акустичну емісія зони руйнування, що утворюється в ході дії імпульсного лазерного випромінювання на поверхню металу. Виявлено, що при дії на поверхню мідного зразка лазерного імпульсу тривалістю 20 мкс час росту зони руйнування становить приблизно 40 мкс, що добре узгоджується з часом існування плазмового утворення біля поверхні мішені, що піддається лазерно-плазмовій обробці ( 50 мкс).


Зкачати >>


3.  Характеристики мод металевого хвилевідного резонатора із сферичним відбивачем
Гурін О.В., Дегтярьов А.В., Маслов В.О., Сенюта В.С., Свіч В.А., Топков О.М.
хвилевідний резонатор, роз’юстування дзеркал, терагерцевий діапазон, енергетичні втрати, модовий склад
Вісник ХНУ №983 Стор. 18-22

Досліджено вплив кривизни сферичного дзеркална металевого хвилевідного резонатора субміллі-метрового лазера (lambda = 0,4326 мм) енергетичні втрати і модовий склад випромінювання. Показано, що наявність квадратичних фазових аберацій в дзеркалах хвилевідного резонатора із збільшенням його числа Френеля при монотонному убуванні втрат енергії нижчої несиметричною TE11q моди резонатора через зменшення хвилеводних втрат призводить також до їх істотної неперіодичної осциляції.


Зкачати >>


4.  Поляритони у нелінійному діелектрику
Дзедолік І.В., Каракчиєва О.С.
нелінійний діелектрик, поляритонний спектр.
Вісник ХНУ №983 Стор. 23-28

Розглянуті властивості поляритонов в нелінійному діелектричному середовищі. Отриманий спектр поляритонов, досліджена залежність числа гілок і ширини щілин спектру від інтенсивності електромагнітного поля. Знайдені нові гілки, що виникають в щілині поляритонного спектру. Розглянуто співвідношення між долями електромагнітної і механічної енергії в поляритонной хвилі, що поширюється в нелінійному діелектрику. Показано, що при наближенні частоти поляритонов до межі спектральної щілини знизу доля енергії електромагнітного поля в поляритонной хвилі знижується до нуля, а для поляритонной хвилі з частотою вище за верхню межу щілини доля енергії електромагнітного поля при підвищенні частоти прагне до 100 %.


Зкачати >>


5.  Вплив випадкової зміни діаметрів повітряних капілярів та випадкової зміни розміщення центрів повітряних капілярів на експлуатаційні параметри мікроструктурованого оптичного волокна з твердою серцевиною
Филипенко А.І., Донсков А.М.
метод кінцевих елементів, розподілення Гауса, діаметр включень, повна потужність модового поля, кутове позиціонування, мікроструктуроване оптичне волокно.
Вісник ХНУ №983 Стор. 29-32

Досліджено вплив випадкового змінювання діаметра включень та випадкового змінювання розміщення центрів включень на експлуатаційні параметри мікроструктурованого оптичного волокна з твердою серцевиною, оточеною кільцем повітряних капілярів. Отримані результати свідчать, що при будь-яких з розглянутих видах дефектів модове поле буде мати два значно виражених максимуми. Тому при практичному використанні данного мікроструктурованого оптичного волокна необхідно проводити кутове позиціонування торців. Ми також показали, що випадкове змінювання діаметра включень може призвести до зростання повної потужності модового поля. В наших дослідженнях ми застосовували метод кінцевих елементів.


Зкачати >>


6.  Взаємодія оптичних пучків в середовищі з тепловою нелінійністю
Князєв Г.А., Сухоруков А.П.

Вісник ХНУ №983 Стор. 33-37Зкачати >>


7.  Спектр випромінювання системи електронів, що рухаються по гвинтовій лінії в прозорому середовищі
Константинович А.В., Константинович І.А.
метод охоплюючих поверхонь у середовищі, синхротронно-черенковське випромінювання, спектр випромінювання, стрибкоподібні зміни
Вісник ХНУ №983 Стор. 38-47

Узагальнено метод охоплюючих поверхонь на випадок системи електронів, що рухаються вздовж довільної заданої траєкторії у прозорому ізотропному середовищі. За допомогою цього методу отримано основні співвідношення для класичної теорії випромінювання системи електронів, що рухаються вздовж довільної заданої траєкторії у прозорому ізотропному середовищі. Досліджені стрибкоподібні зміни в спектральному розподілі потужності випромінювання одного, двох, трьох і чотирьох електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії у прозорому ізотропному середовищі.


Зкачати >>


8.  Характеристики поширення світла в оптичних метало-діелектричних коаксіальних нано-хвилеводах складної форми
Козина O.Н., Нефедов І.С., Мельников Л.А.

Вісник ХНУ №983 Стор. 48-53Зкачати >>


9.  Резонансний фотодiод. Теоретична частина
Лисак В.В.
резонансний фотодiод, квантова єфективность, модуляцiйна характеристика, метод матриць переносу.
Вісник ХНУ №983 Стор. 54-66

У роботі проведено огляд методiв моделювання резонансних фотодiодiв на основі напівпровідникових квантоворозмiрних структур для надкоротких з'єднаннь. Розглянута проблема розугодження робочих довжин хвиль передавача та приймача, а також проаналiзована температурна залежнiсть змiщення спектрального максимума квантовой ефективностi. Показано технологiчний процес контролю товщини шарiв iз використанням лазерного iнтерферометра з точнiстю контролю до одного атомарного шару. Проведений в роботi порiвнювальний аналiз модуляцiйних характеристик стандартного та резонансного фотодiодiв показав збiльшення бiльш нiж у 5 разiв максимального значення добутку квантовоп ефективностi та полоси модуляцiп при включенi резонатора у структуру детектора.


Зкачати >>


10.  Особливості характеристик оптичних спектрально-селективних елементів з підвищеним показником заломлення
Манько О.А.

Вісник ХНУ №983 Стор. 67-71Зкачати >>


11.  Гратчастий приймач для виміру характеристик лазерного випромінювання
Пак А.О., Кокодій Н.Г.
решітка, болометр, розподіл інтенсивності, поляризація, енергетичний центр,діаметр пучка, узагальнена площа перерізу пучка.
Вісник ХНУ №983 Стор. 72-76

У роботі розглянуто ґратчастий приймач для вимірювання характеристик лазерного випромінювання. Приймач містить 4 решітки, площини яких перпендикулярні напрямку розповсюдження випромінювання. Дротяні елементи решіток розташовані під кутами 0°, 45°, 90° і 135° до вертикалі. Одна решітка містить 8 нікелевих болометрів діаметром 40 мкм, розташованих на відстані 7.2 мм один від одного. Діаметр вікна – 60 мм. Виміряний розподіл інтенсивності випромінювання в просторі, як наслідок, визначені положення енергетичного центру, діаметр, узагальнена площа поперечного перерізу пучка випромінювання. Математичною основою алгоритму обробки сигналів служило перетворення Радону. Також виміряні напрямок поляризації випромінювання та розподіл інтенсивності поляризованого випромінювання шляхом чисельного експерименту.


Зкачати >>


12.   Непараксіальні нестаціонарні загально астігматичні хвильові пучки і пакети
Плаченов А.Б., Кісельов А.П., Чаморро-Посада П.
хвильове рівняння, точні рішення,локалізовані хвилі, рішення Бейтмен, загальний астигматизм.
Вісник ХНУ №983 Стор. 77-83

Знайдено новий клас точних негармонічних за часом рішень хвильового рівняння в тривимірному просторі, що представляє собою узагальнення відомого комплексіфіцірованого щодо рішення Бейтмена яке не спотворюється і містить довільну функцію («форму хвилі»). Аргумент цієї функції аналогічний тому, який виникає в параксіальних гауссових пучках зі складним (загальним) астигматизмом. Спеціальний вибір форми хвилі дозволяє отримати рішення, що мають вид нестаціонарних пучків і пакетів, гауссовскі локалізованих у просторі та часі.


Зкачати >>


13.  Плазмонні резонанси в ізольованому і парі пов'язаних плазмових циліндрів
Стогній Н.П., Сахненко Н.К.
плазма, поверхневі плазмони (плазмонні резонанси), поперечний переріз розсіювання, власні значення.
Вісник ХНУ №983 Стор. 84-90

В роботі теоретично досліджені плазмонні резонанси в ізольованому плазмовому циліндрі та парі близько розташованих (зв'язаних) плазмових циліндрів. Встановлено, що плазмонні моди зв'язаних циліндрів є гібридними, тобто являють собою симетричні і несиметричні комбінації плазмонів ізольованого циліндра. Вивчено спектральні характеристики різних типів плазмонних резонансів. Виявлене значне посилення поля у випадку далеко розміщених один від одного (на відстані 10-20 радіусів) пари зв’язаних плазмових циліндрів порівняно із ізольованим циліндром. Також в роботі оцінена похибка в обчисленнях власної частоти плазмонів. Наведені графіки, що показують поперечний переріз розсіювання плоскої хвилі ізольованого плазмового циліндра та пари зв’язаних циліндрів, а також дійсну частину власної частоти плазмонів різних мод. Розглянуто просторові характеристики поверхневих плазмонів різних типів.


Зкачати >>


14.   Теоретичний аналіз проходження лазерного випромінювання через границю розділу між двома квазікристалічними шарами сітківки
Титарь В.П., Шпаченко О.В.

Вісник ХНУ №983 Стор. 91-101Зкачати >>


15.  Нульове відбиття електромагнітних хвиль терагерцового діапазону в кристалах
Фелінський С.Г., Фелінський Г.С.
аномально низьке відбиття, метаматеріали, антивідбиваючі канали.
Вісник ХНУ №983 Стор. 102-106

Представлений аналіз фізичних особливостей утворення областей з екстримально низьким відбиттям електромагнітного випромінювання в терагерцевому і далекому інфрачервоному діапазонах, які можна спостерігати в багатьох експериментальних дослідженнях. Показано, що в разі достатньо малого загасання полярних фононів утворюються спектральні смуги з майже повним зникненням відбиття (R <0,01%), названі нами антивідбиваючими каналами (АВК). АВК розташований за межами області від’ємної діелектричної проникності, так як мінімум відбиття зміщений за частотою вище частоти поздовжніх коливань, а його величина залежить від базових параметрів полярних коливань.


Зкачати >>


16.  Кріогенно-оптичний гравіметр: принципи, методи та застосування
Яценко В.О., Налівайчук М.В.
гравіметр, надпровідний підвіс, оптична реєстрація, тонкі плівки, надпровідне кільце.
Вісник ХНУ №983 Стор. 107-113

В работі розглянута проблема проектування та разробки оптико-кріогенного пристрою з використанням нових принципів, методів і нових надпровідних матеріалів. Основою датчика є використання нового феномену керованої магнітної левітації, високоточної оптичної реєстрації координат левітуючого пробного тіла та робастної системи обробки сигналів. Розглянута також динаміка левітуючого пробного тіла. Ми показали, як отримати надійні YBCO тонкі плівки з керованою поверхнею і фізичними властивостями і як інтегрувати їх у надпровідний підвіс оптико-криогенного гравіметра з тим, щоб зменшити його розміри і зробити можливим його використання в перспективних космічних місіях.


Зкачати >>

Знайдено: 16 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна