Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Про неоднозначності визначення перетворень лоренца
Волченко А.П.
швидкість нейтрино, швидкість світла, явище аберації світла, перетворення Лоренца
Вісник ХНУ №966 Стор. 82-89

У статті показано, що перетворення Лоренца (ПЛ), якщо їх визначати як об'єкт математики, допускають різні геометричні й, як наслідок, різні кінематичні інтерпретації. У цьому зв'язку введені в розгляд геометрична й відповідна їй кінематична інтерпретації ПЛ, у яких не використається постулат спеціальної теорії відносності, відповідно до якого швидкість світла у вакуумі є граничною для швидкостей тіл, що володіють масою. Специфіка такого визначення ПЛ проілюстрована їх використанням при описі явища аберації світла.


Зкачати >>


2.  Нестаціонарні процеси в гібридній електронно-хвилевій системі О-типу
Одаренко Є.М., Шматько О.О.
неавтономна коливальна система, синхронізація, биття
Вісник ХНУ №966 Стор. 23-30

В роботі досліджуються нестаціонарні процеси в резонансній електронно-хвилевій системі з попере-дньою модуляцією електронного потоку. Теоретичний аналіз проводиться на основі нелінійної багатовимір-ної теорії приладів О-типу. Встановлені основні закономірності впливу потужності зовнішнього сигналу на ширину смуги синхронізації. Розглянуті режими синхронізації коливань, биття та переривистої генерації для різноманітних значень параметрів коливальної системи та зовнішнього сигналу.


Зкачати >>


3.  Аналіз поляризаційних характеристик електромагнітних хвиль у неортогональному лінійно-поляризованому базисі
М.М. Горобець, Г.М.Чекалін, Г.М.Чекаліна
електромагнітна хвиля, напруженість електричного поля,поляризація, гармоніка, базис, розкладання гармоніки, годограф, модель.
Вісник ХНУ №966 Стор. 50-55

Вирішена задача визначення поляризаційних характеристик – коефіцієнта еліптичності, кута орієнтації поляризаційного еліпса та напрямку обертання векторів поля в лінійно-поляризованому базисі з довільним кутом між компонентами електромагнітної хвилі. В окремому випадку ортогонального лінійно-поляризованого базису отримані рішення збігаються з відомими. Розроблений алгоритм побудови моделі всієї множини еліптично-поляризованих хвиль у вигляді сукупності пучків гіперболічних і еліптичних кіл.


Зкачати >>


4.  Власні магнон поляритонні моди в відкритому прохідному резонаторі з гіромагнітним середовищем
Мізерник В.М., Шматько О.О.
магнон поляритонні коливання, феритовый резонатор, розгалуження хвилеводів, прохідний відкритий резонатор, хівилевідна неоднорідність, область зв'язку, система лінійних алгебраїчних рівнянь.
Вісник ХНУ №966 Стор. 31-36

Теоретично розвязана задача про власні моди відкритого прохідного резонатора частково заповненого гіротропним феритовим середовищем і встановлено існування магнон поляритонних поверхневих (МПП) мод з високою концентрацією поля на границі феритового резонатора. Проаналізовано різноманітні комбіновані режими існування поверхневих і об'ємних мод, визначені залежності їхніх резонансних частот від матеріальних параметрів середовища, геометричних розмірів прохідного резонатора та феритового резонаторів.


Зкачати >>


5.  Поляризаційні та енергетичні характеристики Х-подібних шілин у хвилеводі з комплексним навантаженням і діелектричними вставками
Блинова Н.К., Яцук Л.П., Сєлютин А.В.
хрестоподібні хвилеводно-щілині випромінювачі, коефіцієнт еліптичності, КСХН, обертова поляризація
Вісник ХНУ №966 Стор. 77-81

Досліджені можливості управління поляризаційними і енергетичними характеристиками Х-подібних щілин прорізаних у широкій стінці прямокутного хвилевода з комплексним навантаженням на кінці і діелектричною неоднорідністю на вході хвилеводної секції зі щілиною. Проведено розрахункові й експериментальні дослідження енергетичних і поляризаційних характеристик для таких систем. Зміна параметрів: діелектричної неоднорідності, положення її відносно щілини і зміна комплексного навантаження дозволяє налаштувати Х-подібну щіліну на випромінювання поля з обертовою поляризацією, з високим коефіцієнтом випромінювання і низьким КСХН на вході


Зкачати >>


6.  Імпедансний характеристики планарних діодів з тунельними межами на основі GaAs
Прохоров Е.Д., Боцула О.В., Клименко О.О.
від’ємна диференціальна провідність, тунельна межа, діод, тунелювання.
Вісник ХНУ №966 Стор. 13-18

Розглядаються імпедансні характеристики діодів, в яких при певних напругах виникає від’ємна диференціальна провідність (ВДП) внаслідок тунелювання електронів через бокові межі діода, яка може бути використана для генерації, підсилення, множення. Визначаються залежності активної і реактивної складових імпедансу діода з тунельною межею для реальних параметрів діодів. Показано, що гранична частота ВДП діода знаходиться в терагерцевому діапазоні і залежить від його параметрів.


Зкачати >>


7.  Визначення швидкості росту монокристалів сплавів вісмут - сурма методом зонної перекристалізації
В. Т. Плаксій, А. В. Архіпов, А. С. Тищенко, Т. І. Камишанова Е. Д. Прохоров, А. В. Дядченко, Д. П.Чуєшков
досконалі монокристали, зонна перекристалізація, градієнт температури
Вісник ХНУ №966 Стор. 19-22

Розглядається проблема вирощування досконалих монокристалів сплавів вісмут-сурьма з рівномірним розподілом атомів Sb по кристалу методом зонної перекристалізації. Отримано вираз для градієнту температури в розплаві та розподіл температури для любої точки розплаву. Зроблена оцінка максимальної швидкості росту досконалих монокристалів BiSb і зроблений висновок про необхідність їх росту зі швидкістю не більшою 1мм/год, при якій не відбувається концентраційного переохолодження, котре веде до неоднорідної або дендритної структури. Показано, що для розчину даного складу (при = const) переохолодження можна уникнути підвищенням градієнта температури в рідкій фазі або зменшенням швидкості росту.


Зкачати >>


8.  Digital processing of light scattering pattern by measuring of micro-particles sizes
Лізогубенко С.В., Кокодій М.Г.
картина розсіяння, діаметр частинок, індикатриса розсіяння, яскравість світлової плями, інтенсивність променя
Вісник ХНУ №966 Стор. 9-12

Розглядається метод визначення розмірів мікрочастинок, за допомогою використання оцифрованого зображення індикатриси розсіювання. Для дослідження використовується оптичний метод. Він полягає в тому, що досліджувану речовину, що складається мікрочастинок, освітлюють пучком оптичного випромінювання і реєструють індикатрису розсіяння світла,яке пройшло. Після проводиться цифрова обробка отриманої картини розсіювання і вимір розміру часток двома різними способами.


Зкачати >>


9.  Оптичні синтезовані апертури в голографічних телевізійних системах
Титар В.П.
Голографічне телебачення, синтезування голограм, лінійні оптичні антени, ПЗЗ-матриці, кольорові голографічні телевізійні системи
Вісник ХНУ №966 Стор. 56-67

Проведено аналіз сучасного стану досліджень щодо створення об’ємного телебачення. Запропоновано нові методи формування голограм на фотоелектронних пристроях. Наведено блок-схему голографічної телевізійної системи, яка реалізує метод синтезування оптичних голограм. Показано можливість синтезування тривимірних голограм об’ємних об’єктів на фотоелектронних пристроях. Запропоновано метод та принципи побудови кольорових голографічних систем.


Зкачати >>


10.  Нові статистичні методи розпізнавання і класифікації для автоматичного дешифрування дистанційних спостережень
Колтунов Й.А., Думін О.М., Катрич В.О., Наумов Р.Р.
методи розпізнавання і класифікації, сумішеві моделі імовірнісних розподілів, навчаюча вибірка
Вісник ХНУ №966 Стор. 37-49

У статті викладені математичні моделі, обчислювальні алгоритми, а також перспективи розвитку й застосування трьох нових методів розпізнавання й класифікації (РІК): побудова відмітних характеристик об'єктів; класифікація на основі імовірнісної навчальної виборки з оптимізацією методу РІК; врахування динаміки ознак розпізнаваних об'єктів. Розпізнавання й класифікація – це галузь сучасної науки, що має неозорий перелік застосувань у всіх сферах людської діяльності. Із усього переліку застосувань у пропонованій роботі виділене тільки одне, але найактуальныше – дистанційні дослідження радіовипромінювання земної поверхні з метою вивчення й збереження природних ресурсів Землі.


Зкачати >>


11.  Розсіяння радіосигналу на метеорному сліді
Харченко О.В.
розсіювання сигналу, метеорний слід, дифракційні коливання, електронна щільність, колективні взаємодії в плазмі, імпульсна перехідна характеристика.
Вісник ХНУ №966 Стор. 90-96

Запропоновано узагальнену модель розсіювання радіосигналу на метеорному сліді в процесі його формування та розвитку, що дозволяє розрахувати змінення потужності розсіяного сигналу не розділюючи метеорні сліди на насичені та ненасичені. В якості вхідних параметрів моделі використані фізичні параметри метеороїда - маса і швидкість, які визначають ступінь іонізації плазмового утворення, а також розташування і орієнтація метеорного сліду. При виведенні аналітичних співвідношень враховані наявність плазмової оболонки, що оточує «металевий циліндр» і колективні взаємодії в плазмі при розсіюванні сигналів. Показано, що результати розрахунків знаходяться у згоді з результатами спостережень.


Зкачати >>


12.  Геометрооптичі підходи до розрахунку поширення гаусових пучків у порожнистих металевих хвилеводах у терагерцевому діапазоні
Гурін О.В., Дегтярьов А.В., Маслов В.О., Свіч В.А., Сенюта В.C., Топков О.М.
металевий хвилевід, гаусов пучок, терагерцевий діапазон, геометрооптичний підхід, коефіцієнт передачі
Вісник ХНУ №966 Стор. 3-8

Проведено порівняння результатів розрахунків коефіцієнта передачі гаусових пучків в порожнистому круглому металевому хвилеводі з використанням геометрооптичних підходів Фроста і Крена з результатами експерименту в терагерцевому діапазоні. Знайдено умови застосування даних методик для вивчення передавальних характеристик металевих хвилеводів різної довжини. Показано, що в даному діапазоні геометрооптичний підхід, запропонований Фростом, забезпечує задовільні результати лише для коротких хвилеводів, довжина яких відповідає умові ближньої зони. Геометрооптична методика Крена підходить як для коротких, так і для довгих хвилеводів.


Зкачати >>


13.  Вплив затінення випромінюючого розкриву дзеркальної антени фокальним модулем на її характеристики спрямованості
Горобець М.М., Кийко В.І.
мікрохвилі, дзеркальні антени, затінення дзеркала, характеристики спрямованості
Вісник ХНУ №966 Стор. 97-102

Теоретично досліджений вплив затінення випромінюючого розкриву однодзеркальної параболічної антени на діаграми спрямованості, КСД, ширину головної пелюстки й рівні бічних пелюстків при зміні відношення фокусної відстані до діаметра дзеркала в межах від 0,5 до 1,5. Показано, що вплив затінення на всі характеристики спрямованості тим менший, чим більш довгофокусне дзеркало. Мінімальний рівень бічних пелюстків має місце у випадку короткофокусних дзеркал


Зкачати >>


14.  

землетруси, електромагнітне випромінювання ДНЧ діапазону, повний електронний вміст іоносфери, екваторіальна аномалія
Вісник ХНУ №966 Стор. 103-110

Проведено аналіз експериментальних даних про варіації електромагнітного випромінювання в ДНЧ діапазоні в атмосфері Землі і повного електронного вмісту іоносфери поблизу і на великих відстанях від зони землетрусу. Показано, що варіації ДНЧ випромінювання в сейсмічно спокійному регіоні протягом доби і день від дня мають особливості, які корелюють зі змінами глобальної сейсмічної активності. Ефекти варіаціях ДНЧ проявляються як до посилення сейсмічної активності із завчасністю, пропорційній магнітуді землетрусу, так і в першу добу після нього. Вплив сильних землетрусів на широтний хід повного електронного вмісту може носити різний характер; екваторіальна аномалія, зокрема, може зникати, і такий ефект спостерігається на великих відстанях від епіцентру (більше 6 тис. км).


Зкачати >>


15.  

радіоголографічне зображення, радіоголограма, об'ємне зображення об'єкту, тривимірне просторове розрізнення
Вісник ХНУ №966 Стор. 68-71

Розглядається відомий метод синфазного підсумовування гармонійних коливань з різними часовими і просторовими частотами. У звичайній антені гармоніки з різними просторовими частотами в напрямі на б'єкт складаються у фазі і формується таким чином діаграма спрямованості (головний і бічні пелюстки). У інших напрямах просторові гармоніки, складаючись з різними фазами, формують бічні пелюстки діаграми прямованості. Якщо створити багаточастотну і багатопозиційну когерентну систему таку, що на окремих антенних позиціях приймаються сигнали з різними несучими частотами, то на виході загальної антени їх можна скласти у фазі в певний момент часу аналогічно тому, як це відбувається з просторовими частотами в звичайній антені. В цьому випадку забезпечується тривимірне просторове розрізнення порядку довжини хвилі.


Зкачати >>


16.  

радіоголографія, багатопозиційна просторово-когерентна система, динамічна конфліктна ситуація
Вісник ХНУ №966 Стор. 72-76

Розглядається можливість створення радіоголографічної інформаційної системи для вирішення проблемних завдань сучасної і перспективної радіолокації і побудови на її прикладі системної теорії радіолокації. Необхідність вирішення проблемних завдань радіолокації приводить до визначення шляхів її розвитку, а необхідність рішення основної проблемної задачі системотехніки радіолокації - розробки системної теорії радіолокації - приводить до визначення шляхів розвитку формальної мови для опису стану і поведінки складної системи. Вони, у свою чергу, приводять до необхідності підвищення системних показників якості системи, особливо при спостереженні потоку об'єктів в умовах сильної протидії, і до необхідності створення самої інформаційної системи нового покоління. Розглядається технічний вигляд такої системи


Зкачати >>

Знайдено: 16 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна