Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  

антенна решітка, горизонтальна поляризація, подвоєні поперечні щілини, уповільнююча система.
Вісник ХНУ №927 Стор. 54-58

Досліджені енергетичні характеристики та характеристики спрямованості антенної решітки з поодинокими та подвоєними поперечними щілинами, які прорізані у широкий стінці прямокутного хвилеводу, який частково заповнений діелектриком. Діелектричний шар розташований паралельно широкій стінці хвилеводу як у випадку поодиноких поперечних щілин, так і у випадку подвоєних щілин. Доказано можливість створення антенної решітки з подвоєних щілин, яка не має дифракційних пелюстків у діаграмі спрямованості, та має високий рівень коефіцієнта випромінювання у широкому частотному діапазоні.


Зкачати >>


2.  

щілина, хвилевід, діелектрик, провідність, елементи матриці розсіяння хвилевідно-щілинна решітка, коефіцієнт підсилення.
Вісник ХНУ №927 Стор. 59-64

Розв’язано задачу розсіяння на системі поздовжніх щілин, які прорізані в широкій стінці прямокутного хвилеводу з тришаровим діелектричним заповненням, розташованим паралельно його широким стінкам. Досліджено елементи матриці розсіяння та коефіцієнт підсилення лінійної хвилеводно-щілинної решітки в діапазоні частот. За допомогою генетичного алгоритму проведено оптимізацію коефіцієнта підсилення лінійної хвилевідно-щілинної решітки, а також синтез лінійної хвилеводно-щілинної решітки зі слабкою залежністю коефіцієнта підсилення від частоти.


Зкачати >>


3.  

GaAs-діоди, дрейфова швидкість, інерціоність, коефіцієнт перетворення частоти, максимальні частоти.
Вісник ХНУ №927 Стор. 11-14

Досліджується коефіцієнт перетворення частоти (КПЧ) діодами з міждолинним перенесенням електронів на основі GaAs у широкому діапазоні частот. Показано, що при порогових напругах КПЧ при рухливості 8000 см2/(В·с) більше КПЧ при рухливості 1000 см2/(В·с) (відсутність НДП) в 5 разів. При подальшому збільшенні напруги відношення КПЧ при рухливості 8000 см2/(В·с) до КПЧ при рухливості 1000 см2/(В·с) зменшується (при 10 - 12 кВ/см становить порядку 2, а при 20 - 30 кВ/см відношення КПЧ близькі до одиниці). Враховано інерційність перерозподілу електронів між долинами зони провідності GaAs. Показано, що перетворення частоти на провідності діодів з GaAs можливо на частотах, перевищуючу максимальну частоту генерації діодів в режимі однорідного поля.


Зкачати >>


4.  

нітриди, міждолинне перенесення електронів, метод Монте-Карло, режим однорідного поля.
Вісник ХНУ №927 Стор. 7-10

Розглядаються частотні властивості міждолинного перенесення електронів (МПЕ) подвійної нітридної сполуки ALN. Частотні властивості ALN визначені методом Монте-Карло з урахуванням всіх актуальних механізмів розсіяння електронів в широкому діапазоні частот, в якому справедливе виконання умов для реалізації режиму з обмеженням накопичення об'ємного заряду (ОНОЗ). Приводяться результати розрахунків статичних характеристик та ефективності генерації. Визначені частотні межі ефективності генерації сполуки, що розглядалася. Визначений діапазон частот, при роботі в якому інерційністю перерозподілу носіїв заряду можна знехтувати.


Зкачати >>


5.  

плоский діелектричний хвилевід, обернений діелектричний хвилевід, перетворення Фур’є , інтегральне рівняння Фредгольма, дисперсійне рівняння.
Вісник ХНУ №927 Стор. 78-84

Розглянуто задачу про спектр власних хвиль оберненого діелектричного хвилеводу. При розв’язанні задачі виконується декомпозиція поперечного перетину хвилеводу, який досліджується, на часткові області таким чином, щоб поле у кожній області представлялось у вигляді суперпозиції власних хвиль плоского діелектричного хвилеводу. Використовуючи рівність дотичних компонент електричного та магнітного полів на межі розподілу областей, отримано два інтегральних рівняння Фредгольма другого роду відносно амплітуд хвиль. Розглянуто симетричні та асиметричні хвилі. Наведені залежності постійної розповсюдження від хвильового числа та розподіл поля у хвилеводі.


Зкачати >>


6.  

теплофізичні параметри, коефіцієнт теплообміну, фактор ефективності поглинання, теплова постійна часу.
Вісник ХНУ №927 Стор. 36-42

У статті розглядаються тонкі дроти, що стоять на шляху поширення пучка лазерного випромінювання. Наведені результати експериментів з платиновими дротами діаметром 10 мкм і 20 мкм і нікелевим дротом діаметром 40 мкм. Проведено експериментальне дослідження теплофізичних властивостей даних болометрів (платина і нікель) в діапазоні температур від кімнатної до близької до температури плавлення. Розглянуто залежність теплофізичних параметрів болометрів від температури, а також похибка визначення цих параметрів. Виміряні коефіцієнт теплообміну з зовнішнім середовищем, фактор ефективності поглинання випромінювання у видимому діапазоні, постійна часу остигання болометра. Проведена апроксимація отриманих даних поліномами.


Зкачати >>


7.  

збурення геомагнітного поля, магнітоспряжений сонячний термінатор.
Вісник ХНУ №927 Стор. 85-89

В статті проаналізовано результати спостережень за квазіперіодичними варіаціями геомагнітного поля поблизу м. Харкова в діапазоні періодів 1 – 1000 с, які супроводжували проходження магнітоспряженого сонячного термінатора в 2002 – 2008 рр. Спостереження проводились для літнього та зимового сезонів. Виявлено квазіперіодичні збурення геомагнітного поля, що випереджували проходження сонячного термінатора над Харковом на висоті 100 км на 80 – 100 хв. Період цих збурень складав 10 – 12 хв, тривалість – 50 – 60 хв і амплітуда – 1 – 2 нТл. Обґрунтовано, що збурення переносяться із магнітосферної області за допомогою магнітозвукових хвиль.


Зкачати >>


8.  

вейвлет-аналіз, неперервне вейвлет-перетворення, динамічна енергограма, космічна радіофізика, потужні нестаціонарні джерела збурень.
Вісник ХНУ №927 Стор. 96-102

Запропоновано розвиток і вдосконалення методів часо-частотного аналізу сигналів у випадку застосування неперервного вейвлет-перетворення. Новий метод полягає в проведенні сумісного аналізу вейвлет-спектрів і динамічних енергограм неперервного вейвлет-перетворення. Продемонстровано ефективність методу динамічних енергограм на прикладі аналізу реальних нестаціонарних, нелінійних і надширокосмугових сигналів і процесів у задачах космічної радіофізики, зокрема, під час аналізу ефектів, що викликано дією потужних нестаціонарних джерел збурень.


Зкачати >>


9.  

перетворення Вігнера, клас перетворень Коена, космічна радіофізика, аналіз сигналів, потужні нестаціонарні джерела збурень, вибух вулкана, сонячний спалах.
Вісник ХНУ №927 Стор. 89-95

Нелінійне інтегральне перетворення Вігнера, що належить до класу квадратичних перетворень Коена, застосовується для аналізу реальних сигналів і процесів в методах дистанційного радіозондування геокосмосу. На прикладах аналізу впливу на геокосмос вибуху вулкана Сент-Хелленс 18 травня 1980 р. і дуже сильного рентгенівського сонячного спалаху 5 грудня 2006 р. продемонстровано ефективністьперетворення Вігнера під час дослідження нестаціонарних, нелінійних і над широкосмугових сигналів процесів у задачах космічної радіофізики, зокрема, під час дослідження процесів, які супроводжують дію потужних нестаціонарних джерел збурень.


Зкачати >>


10.  

мікросмужкова резонансна антена, термостабілізація, термокомпенсація, діелектрична проникність, підкладка, резонансна частота
Вісник ХНУ №927 Стор. 65-70

Приведені результати теоретичних і експериментальних досліджень можливостей термостабілізації резонансної частоти мікросмужкових антен шляхом використання двошарових діелектричних підкладок з протилежними по знаку і близькими за величиною температурними коефіцієнтами зміни діелектричної проникності. Визначені оптимальні співвідношення між товщиною шарів в складеній двошаровій підкладці. Показано, що в експериментальному випромінювачі з термокомпенсацією при зміні температури від -50 до +80°С відхилення резонансної частоти в оптимальному варіанті не перевищує 0,1%


Зкачати >>


11.  

конвертер поляризації, Брегівська решітка, анізотропія
Вісник ХНУ №927 Стор. 43-47

На сьогодні, в оптичних колах, знаходять широке застоування два типи конвертерів поляризації: активні та пасивні. В даній роботі запропоновано та досліджено пасивний конвертер поляризації ближнього ІЧ-діапазону. Структура, на основі мезопоруватого кремнію, являє собою N розподілених Брегівських відбивачів (РБВ), розділених між собою N-1 дефектами. При теоретичному моделюванні було використано метод скаляризації електромагнітного поля в комплексі з методом скінчених різниць. Наведено спектральні характеристики запропонованого конвертеру поляризації.


Зкачати >>


12.  

круглий хвилевод, коаксіальний хвилевод, метод вичитів.
Вісник ХНУ №927 Стор. 71-77

Розглянуто задачу дифракції H1m хвиль на системі кільцевих щілин у внутрішньому полому провіднику коаксиального хвилеводу з використанням операторного методу. Простір всередині щілини та між щілинами заповнено діелектриком. У якості ключової розв’язано задачу дифракції на обриві напівнескінченного круглого хвилеводу, який розташовано співвісно всередині круглого хвилеводу більшого радіуса. Досліджено залежності коефіцієнта проходження та відбиття хвиль скінченноелементної та напівнескінченної періодичної структури від хвильового числа та періоду розташування щілин.


Зкачати >>


13.  

радіоголографічне зображення, плоска і неплоска радіоголограма, об'ємне зображення об'єкту, ефект Доплера.
Вісник ХНУ №927 Стор. 48-53

Розглядаються фізичні і конструктивні особливості побудови радіоголографічних інформаційних систем (РГ ІС) і їх адаптивні властивості, які виявляються при формуванні і обробці когерентного хвильового поля на передачу і прийом. Пропонується метод реєстрації радіоголограми на поверхні довільної форми і метод адаптації частоти опорного коливання до різних частот сигналу при кооперативному прийомі і до частоти Доплера.


Зкачати >>


14.  

лазер, оптичне випроміннювання, інтенсивність, розподіл, приймач, пряма задача, зворотна задача.
Вісник ХНУ №927 Стор. 31-35

У статті описано метод вимірювання розподілу інтенсивності в пучку оптичного випромінювання і алгоритм обробки сигналу з приймача. Запропонований метод застосовує ножовий відгалужувач спеціальної форми. За допомогово фотоелектричного приймача вимірюється потужність віддзеркаленого ножем випромінювання. Розроблено алгоритм та реалізуюча його програма для обробки сигналу з вимірювального перетворювача. Досліджено вплив похибок при вимірюванні сигнала з приймача на результати обчислень. Експериментальна перевірка підтвердила дієздатність методу та можливість його використання на практиці.


Зкачати >>


15.  

монокристали DKDP, питома електропровідність, концентрація L-дефектів, gamma -опромінення, кінетика першого порядку.
Вісник ХНУ №927 Стор. 22-30

Досліджено залежність питомої електропровідності монокристалів KD2PO4 (DKDP) від дози ?-опромінення. Встановлено, що в інтервалі доз 3.0 102ч2.8 104 Гр відбувається експоненційне зменшення електропровідності. Температурні залежності електропровідності підпорядковуються експоненційному закону. Визначено значення експоненційного фактора і енергії активації електропровідності для кристалів, які були опромінені різними дозами. Аналіз дозових і температурних залежностей показує, що радіаційно-індуковане зменшення величини електропровідності пов'язано зі зменшенням концентрації L-дефектів в кристалах. Змінення концентрації відбувається відповідно до закону кінетики першого порядку. Обговорюються можливі механізми змінення концентрації L-дефектів при ?-опроміненні кристалів.


Зкачати >>


16.  

плоскошарувата середа, кіральність, послідовність Фібоначчі.
Вісник ХНУ №927 Стор. 15-21

Розглянуті оптичні властивості симетричної та асиметричної модифікованої структури Фібоначчі кіральних та некіральних шарів. В роботі вивчені та проаналізовані фізичні ефекти, пов’язані з локалізацією та поляризаційним перетворенням лінійно поляризованих хвиль. Для асиметричної плоскошаруватої структури Фібоначчі розглянуто ефект компенсації фазового зсуву, і на основі розробленого програмного забезпечення виконані серії чисельних експериментів, які демонструють перспективність застосування таких структур в оптичних системах.


Зкачати >>


17.  

діод Ганна, дипольні домени, заряджені шари, пролітна частота, ефективність генерації.
Вісник ХНУ №927 Стор. 3-6

Наведені результати дослідження енергетичних та частотних характеристик діодів Ганна на основі Al1-xInxN для різних значень концентрації домішок в активній області діода при їх роботі в двоконтурному резонаторі. Показано, що використання напруги складної форми призводить до збільшення ефективності генерації на першій гармоніці в порівнянні з роботою в одно контурному резонаторі. Зростання концентрації домішок в активній області призводить до зростання ефективності генерації як на першій, так на другій гармоніці. За рахунок ефективної роботи на другій гармоніці з’являється можливість отримання генерації до частот субміліметрового діапазону.


Зкачати >>

Знайдено: 17 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна