Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Аналіз імпульсних полів, відбитих від шаруватого середовища зі втратами, за допомогою штучної нейронної мережі
Широкорад Д. В., Думін О.М., Думіна О.О., Катрич В.О.
часовий простір, штучна нейронна мережа, імпульсні поля, шарувате середовище
Вісник ХНУ №883 Стор. 35-40

Вирішена задача визначення товщини шару шаруватого середовища з використанням імпульсного електромагнітного поля. За допомогою штучної нейронної мережі в часовому просторі аналізується імпульсне поле, відбите від шаруватого середовища з електричними харак


Зкачати >>


2.  Експерементальне дослідження дифракції електромагнітних хвиль на гратках з елементів складного профілю
Іванченко Д. Д., Малєєв М. М.
дифракція електромагнітних хвиль, кіральна гратка, поляризаційно-частотні властивості
Вісник ХНУ №883 Стор. 54-58

У статті приводяться результати експериментального дослідження дифракції електромагнітних хвиль на об’ємній решітці з прямокутних елементів. Решітка утворена двома пласкими двомірно-періодичними структурами, з прямокутних металевих полозкових елементів, р


Зкачати >>


3.  О збіжності модових розкладень по сферичним гармонікам у часовій області
Кочетов Б.А., Бутрим О.Ю.
метод модового базису, нестаціонарні поля, сферичні моди, кільцевий струм
Вісник ХНУ №883 Стор. 41-44

У статті на прикладі простої задачі, що допускає аналітичний розв’язок, показано збіжність до точного розв’язку модових розкладень по сферичним гармонікам у часовій області. В якості тестової задачі розглядалася задача про випромінюванню кільця з нестаціо


Зкачати >>


4.  Побудова модовогобазису для відкритих діелектричних структур методом інтегральних рівнянь
Легенький М.М., Бутрим О.Ю.
метод модового базису,відкритий хвилевод, власні моди
Вісник ХНУ №883 Стор. 50-53

В статті розглянуто новий метод побудови модового базису для відкритих діелектричних хвилеводів, що ґрунтується на застосуванні метода інтегральних рівнянь. Проаналізовано розділення спектру у подібних структурах на дискретну (поверхневі хвилі) і безперер


Зкачати >>


5.  ПОМНОЖЕННЯ ЧАСТОТИ ПРИ УДАРНІЙ ІОНІЗАЦІЇ В ДІОДАХ З МІЖДОЛИННИМ ПЕРЕНОСОМ ЕЛЕКТРОНІВ НА ОСНОВІ AlN, InN
Е. Д. Прохоров, О. В. Боцула, І. А. Грищенко
AlN, GaN, InN-діоды, коефіциєнт помноження частоти, дрейфова швидкість, гармоніки.
Вісник ХНУ №883 Стор. 30-34

Розглядається помноження частоти при ударній іонізації в діодах с МПЕ на основі InN, AlN. Вольтамперні характеристики діодів с МПЕ після ділянки НДП мають ділянку швидкого зростання струму, обумовлену развитком ударної іонізації, що вносить додаткову нелі


Зкачати >>


6.  Дослідження різних температурних режимів роботи бокового катоду для магнетронів на просторовій гармоніці з холодним вторинно-ємісійним катодом
Автомонов М.І., Ваврів Д.М., Сосницький С.В.
Магнетрон, катод, термокатод, термоеміссія, температура
Вісник ХНУ №883 Стор. 73-82

Проведено теоретичне дослідження впливу температури допоміжного бокового катоду на струм, що він емітує, у магнетронах з холодним вторинно-емісійним катодом. Досліджено різні засоби забеспечення режиму обмеження струму емісії допоміжного термокатоду полем


Зкачати >>


7.  Спектральні характеристики квантової ефективності резонансного фотодетектора з урахуванням градіенту температури
Грищенко С.В.
Резонансний фотодетектор, показник заломлення, температурне зміщення
Вісник ХНУ №883 Стор. 8-11

У роботі представляється теоретичний аналіз квантової ефективності резонансного InGaAs/GaAs P-i-n фотодетектора (РФД). Математична модель включає метод матриць перенесення, рівняння теплопровідності і залежність показника заломлення від температури. Розр


Зкачати >>


8.  Визначення оптимальних параметрів вимірювальної магнітокардіографічної гексагональної ґратки
О.Ю. Костєв, О.Ю. Бутрим, С.М. Шульга
магнітокардіографія, градіометр, токовий диполь, чутливість, гесіан
Вісник ХНУ №883 Стор. 25-29

У статті було досліджено гексагональну ґратку з градіометричних сенсорів магнітного поля. Метою роботи було визначення оптимальних значень параметрів ґратки та градіометрів, що забезпечують найбільшу чутливість вимірювальної системи з точки зору визначенн


Зкачати >>


9.  Поздовжня щілина у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним широким стінкам поздовжніх щілин, що перекриваються, у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним вузьким стінкам
А.А. Ляховський
щілина, мікрохвилі, хвилевід, діелектрик, провідність, коефіцієнти матриці розсіяння
Вісник ХНУ №883 Стор. 59-66

Розглянуто поздовжню щілину, що прорізана в широкій стінці прямокутного хвилеводу з тришаровим діелектричним заповненням, розташованим паралельно широким стінкам. Задачу збудження розв’язано модифікованим методом власних хвиль, що забезпечує збіжність роз


Зкачати >>


10.  Про помилкові резонанси у задачах дифракції хвиль на неоднорідностях у хвилеводах
Мізерник В.М., Шматько О.О.
помилкові резонанси, розгалуження хвилеводів, хвилеводна неоднорідність, область зв'язку, система лінійних алгебраїчних рівнянь
Вісник ХНУ №883 Стор. 67-72

У роботі показано, що проблема існування помилкових резонансів у задачах дифракції хвилеводних хвиль на різних неоднорідностях у хвилеводах пов'язана з некоректним поданням матричних елементів системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛФР), що приводить до


Зкачати >>


11.  Балістичний електронний перенос у надгратці без розриву зон у зовнішньому електростатичному полі
Петров С.І., Клименко М.В., Шуліка О.В.
балістичний перенос, надгратка, ефективний потенціал
Вісник ХНУ №883 Стор. 12-19

В работі теоретично дослюджується балістичний перенос электронів у напівпровідниковій надгратиці без розриву зон при наявності зовнішнього електростатичного поля. Сумісний вплив ефективної маси, яка періодично змінюється у просторі і зовнішнього електрост


Зкачати >>


12.  Відновлення профіля діелектричної проникності плоскошаруватої структури з врахуванням дисперсії при частотном зондуванні
Батраков Д.О., Сімачов О.А.
плоско шаруваті середовища, дисперсія, зворотна задача, діелектрична проникність
Вісник ХНУ №883 Стор. 45-49

У роботі розглянута задача відновлення профілю діелектричної проникності плоскошаруватої структури з врахуванням дисперсії. При цьому характер дисперсійної залежності припускається відомим, а визначенню підлягає від функції розподілу реальної та уявної ч


Зкачати >>


13.  Мікросмужкові структури з фотонною забороненою зоною
Фесенко В.І., Сухоіванов І.О., Шульга С.М.
фотонна заборонена зона, мікросмужкова структура, фільтр
Вісник ХНУ №883 Стор. 20-24

В роботі досліджено двосторонню 1-D мікросмужкову структуру з фотонною забороненою зоною. Структура представляє собою мікросмужкову лінію, з періодичною зміною ширини центрального провідника, в нижній пластині, якої витравлено одномірний періодичний ряд к


Зкачати >>


14.  Накопичування газу в галактичних об’єктах
А.А. Сорокін, А.Ф. Сорокін, М.Я. Захарова, О.В. Соколова, М.М. Горобець
астрофізика, галактичні об'єкти, накопичення газу
Вісник ХНУ №883 Стор. 3-7

Розглянуто механізм накопичення газу в галактичних об'єктах, занурених у великомасштабне магнітне поле. Внаслідок діамагнетизму плазмової підсистеми об'єкта з необхідністю формується коркова геометрія магнітного поля з радіальним електричним полем. У та


Зкачати >>


15.  Побічні електромагнітні випромінювання: огляд та системний аналіз
М.М. Горобець, О.В. Тривайло
побічні електромагнітні випромінювання, ближня зона, електродинаміка, випромінювання, часова область
Вісник ХНУ №883 Стор. 83-88

Розглянуто задачу побічних електромагнітних випромінювань небезпечних сигналів у ближній, проміжній та дальній зонах. Проаналізовано експериментальні дані побічних електромагнітних випромінювань різних технічних засобів. Запропонований системний аналіз для знаходження та вивчення побічних електромагнітних випромінювань. Метою даного підходу є створення коректної теоретичної бази в галузі технічного захисту інформації. Розглянуто метод векторних нестаціонарних потенціалів для знаходження компонент електромагнітного поля небезпечних сигналів у ближній, проміжній та дальній зонах випромінювання. Застосування нового методу дозволяє досліджувати побічні електромагнітні випромінювання технічних засобів у часовій і в частотній області.


Зкачати >>


16.  Дослідження різних температурних режимів роботи бокового катоду для магнетронів на просторовій гармоніці з холодним вторинно-ємісійним катодом
Автомонов М.І., Ваврів Д.М., Сосницький С.В.
магнетрон, катод, термокатод, термоеміссія, температура
Вісник ХНУ №883 Стор. 73-82

Проведено теоретичне дослідження впливу температури допоміжного бокового катоду на струм, що він емітує, у магнетронах з холодним вторинно-емісійним катодом. Досліджено різні засоби забеспечення режиму обмеження струму емісії допоміжного термокатоду полем просторового заряду з метою усунення температурної залежності вихідних характеристик магнетрону. Запропоновано нову конструкцію бокового катоду, яка має забезпечити більшу температурну стабільність порівняно з конструкцією, що використовується при виготовленні магнетронів.


Зкачати >>


17.  Накопичування газу в галактичних об’єктах
А.А. Сорокін, А.Ф. Сорокін, М.Я. Захарова, О.В. Соколова, М.М. Горобець
астрофізика, галактичні об'єкти, накопичення газу
Вісник ХНУ №883 Стор. 3-7

Розглянуто механізм накопичення газу в галактичних об'єктах, занурених у великомасштабне магнітне поле. Внаслідок діамагнетизму плазмової підсистеми об'єкта з необхідністю формується коркова геометрія магнітного поля з радіальним електричним полем. У такій конфігурації полів відбувається ефективне утримання й накопичення плазми, що обертається в схрещених полях. Атоми тісно зв'язані на ефектах перезарядження з іонами, внаслідок чого відбувається і їхнє накопичення. Наведено розрахунки розподілів молекулярного й атомарного водню в нашій Галактиці, коркова геометрія магнітного поля якої давно відома. Показано, що даний механізм добре описує основні особливості газових підсистем


Зкачати >>


18.  Спектральні характеристики квантової ефективності резонансного фотодетектора з урахуванням градіенту температури
Грищенко С.В.
Резонансний фотодетектор, показник заломлення, температурне зміщення.
Вісник ХНУ №883 Стор. 8-11

У роботі представляється теоретичний аналіз квантової ефективності резонансного InGaAs/GaAs P-i-n фотодетектора (РФД). Математична модель включає метод матриць перенесення, рівняння теплопровідності і залежність показника заломлення від температури. Розраховані розподіл температури в структурі РФД і квантова ефективність з врахуванням градієнта температури.


Зкачати >>


19.  Балістичний електронний перенос у надгратці без розриву зон у зовнішньому електростатичному полі
Петров С.І., Клименко М.В., Шуліка О.В.
балістичний перенос, надгратка, ефективний потенціал
Вісник ХНУ №883 Стор. 12-19

В работі теоретично дослюджується балістичний перенос электронів у напівпровідниковій надгратиці без розриву зон при наявності зовнішнього електростатичного поля. Сумісний вплив ефективної маси, яка періодично змінюється у просторі і зовнішнього електростатичного поля на перенос електронів призводить до нових ефектів, які не досліджувались раніше. Розглядається перенос у центрі зони Брилюена та поза центром. Отримані результати відкривають можливість управління електронним переносом в напівпровідни-кових надгратках.


Зкачати >>


20.  Мікросмужкові структури з фотонною забороненою зоною
Фесенко В.І., Сухоіванов І.О., Шульга С.М.
фотонна заборонена зона, мікросмужкова структура, фільтр
Вісник ХНУ №883 Стор. 20-24

В роботі досліджено двосторонню 1-D мікросмужкову структуру з фотонною забороненою зоною. Структура представляє собою мікросмужкову лінію, з періодичною зміною ширини центрального провідника, в нижній пластині, якої витравлено одномірний періодичний ряд круглих отворів. Наведено спектральні характеристики запропонованих мікросмужкових фільтрів.


Зкачати >>


21.  Визначення оптимальних параметрів вимірювальної магнітокардіографічної гексагональної ґратки
Костєв О.Ю., Бутрим О.Ю., Шульга С.М. 

Вісник ХНУ №883 Стор. 25-29

У статті було досліджено гексагональну ґратку з градіометричних сенсорів магнітного поля. Метою роботи було визначення оптимальних значень параметрів ґратки та градіометрів, що забезпечують найбільшу чутливість вимірювальної системи з точки зору визначення положення точкового дипольного джерела магнітного поля у заданій області простору. Цими параметрами є відстань між двома суміжними градіометрами у ґратці (база решітки) та відстань між двома котушками одного градіометра (база градіометра). Отримані результати дозволили сформулювати низку рекомендацій щодо розробки магнітокардіографічної системи.


Зкачати >>


22.  Помноження частоти при ударній іонізації в діодах з міждолинним переносом електронів на основі AlN, InN
Прохоров Е. Д., Боцула О. В., Грищенко І. А.
AlN, GaN, InN-діоди, коефіцієнт помноження частоти, дрейфова швидкість, гармоніки.
Вісник ХНУ №883 Стор. 30-34

Розглядається помноження частоти при ударній іонізації в діодах с МПЕ на основі InN, AlN. Вольтамперні характеристики діодів с МПЕ після ділянки НДП мають ділянку швидкого зростання струму, обумовлену розвитком ударної іонізації, що вносить додаткову нелінійність та зумовлює покращення перетворення частоти. Показано, що при розвитку ударної іонізації в таких діодах коефіцієнт помноження частоти значно збільшується і становить, наприклад, на другій гармоніці до 40%. Порівняння КПЧ всіх трьох сполук показує, що ударна іонізація в діодах на основі нітридів сприяє підвищенню КПЧ на гармоніках (2-ій, 3-ій) при амплітудах першої гармоніки в декілька порогових напруг.


Зкачати >>


23.  Аналіз імпульсних полів, відбитих від шаруватого середовища зі втратами, за допомогою штучної нейронної мережі
Широкорад Д. В., Думін О.М., Думіна О.О., Катрич В.О.
часовий простір, штучна нейронна мережа, імпульсні поля, шарувате середовище
Вісник ХНУ №883 Стор. 35-40

Вирішена задача визначення товщини шару шаруватого середовища з використанням імпульсного електромагнітного поля. За допомогою штучної нейронної мережі в часовому просторі аналізується імпульсне поле, відбите від шаруватого середовища з електричними характеристиками, близькими до характеристик шкіряного покриву людини. Розглядається нормальне падіння плоскої хвилі з часовою формою у вигляді гаусіана. Відбите електромагнітне поле розраховується методом кінцевих різниць у часовому просторі. В якості вхідних даних для нейронної мережі використовуються значення амплітуди електричної компоненти відбитого поля. Як приклад, мережа тренується на визначення товщини одного з шарів. Досліджується стабільність такого визначення за наявності завад, експериментальних похибок і невеликих відхилень електричних параметрів середовища.


Зкачати >>


24.  О збіжності модових розкладень по сферичним гармонікам у часовій області
Кочетов Б.А., Бутрим О.Ю.
метод модового базису, нестаціонарні поля, сферичні моди, кільцевий струм.
Вісник ХНУ №883 Стор. 41-44

У статті на прикладі простої задачі, що допускає аналітичний розв’язок, показано збіжність до точного розв’язку модових розкладень по сферичним гармонікам у часовій області. В якості тестової задачі розглядалася задача про випромінюванню кільця з нестаціонарним струмом. Встановлено, що для кожної частоти на кожній сферичній поверхні фіксованого радіусу з усієї нескінченної множини сферичних мод, лише скінченне число головних мод є модами, які розповсюджуються. З цього випливає, що для того щоб в рамках модового базису в сферичній системі координат описати випромінювання нестаціонарного джерела, яке розташовано всередині сфери заданого радіусу, потрібно кінчене число головних мод.


Зкачати >>


25.  Відновлення профіля діелектричної проникності плоскошаруватої структури з врахуванням дисперсії при частотном зондуванні
 Батраков Д.О., Сімачов О.А.
плоскошаруваті середовища, дисперсія, зворотна задача, діелектрична проникність.
Вісник ХНУ №883 Стор. 45-49

У роботі розглянута задача відновлення профілю діелектричної проникності плоскошаруватої структури з урахуванням дисперсії. При цьому характер дисперсійної залежності припускається відомим, а визначенню підлягає від функції розподілу реальної та уявної частин діелектричної проникності. У якості інформативного параметра використовувалася частота. Припускається, що структура, що вивчається, знаходиться на підкладці з відомими електрофізичними властивостями. Розглянуто ітеративний метод рішення зворотної задачі розсіювання, що зводить її до задачі мінімізації згладжуючого функціоналу. У рамках цього метода була врахована дисперсія діелектричної проникності, що є типовою для таких природних середовищ, як почвоґрунти. Наведені схема чисельного алгоритму та результати чисельного моделювання.


Зкачати >>


26.  Побудова модовогобазису для відкритих діелектричних структур методом інтегральних рівнянь
Легенький М.М., Бутрим О.Ю.
метод модового базису, відкритий хвилевод, власні моди. 
Вісник ХНУ №883 Стор. 50-53

В статті розглянуто новий метод побудови модового базису для відкритих діелектричних хвилеводів, що ґрунтується на застосуванні метода інтегральних рівнянь. Проаналізовано розділення спектру у подібних структурах на дискретну (поверхневі хвилі) і безперервну (об’ємні хвилі) частини. Отримано дисперсійне рівняння для мод дискретного спектру та аналітичні формули для розрахунку модових функцій дискретного та безперервного спектру. Наведено приклади модових функцій дискретного та безперервного спектру. Аналітично показано ортогональність модових функцій та отримано вираз для нормувальних функцій.


Зкачати >>


27.  Експерементальне дослідження дифракції електромагнітних хвиль на гратках з елементів складного профілю
 Іванченко Д. Д., Малєєв М. М.
дифракція електромагнітних хвиль, кіральна структура, поляризаційно-частотні властивості.
Вісник ХНУ №883 Стор. 54-58

У статті приводяться результати експериментального дослідження дифракції електромагнітних хвиль на об’ємній решітці з прямокутних елементів. Решітка утворена двома пласкими двомірно-періодичними структурами, з прямокутних металевих полозкових елементів, розташованих на обох поверхнях шарів діелектрика й з’єднаних між собою перемичками. Вимірювання частотної та поляризаційної залежності коефіцієнтів проходження решітки проводились в діапазоні 26-38,8 ГГц. Решітка опромінювалась лінійно поляризованою хвилею для випадку її нормального падіння.


Зкачати >>


28.  Поздовжня щілина у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним широким стінкам поздовжніх щілин, що перекриваються, у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним вузьким стінкам
Ляховський А.А.
щілина, мікрохвилі, хвилевід, діелектрик, провідність, коефіцієнти матриці розсіяння
Вісник ХНУ №883 Стор. 59-66

Розв’язано задачу про випромінювання поздовжньої щілини, що прорізана в широкій стінці прямокутного хвилеводу з тришаровим діелектричним заповненням, розташованим паралельно широким стінкам хвилевода. Задачу збудження розв’язано модифікованим методом власних хвиль, що забезпечує збіжність розв’язку. У якості власних хвиль використані хвилі LM- та LE- типу. Представлення поля в області джерела включає також потенциальні функції. Досліджено елементи матриці розсіяння та резонансні властивості щілини. Розрахункові коефіцієнти матриці розсіяння добре узгоджуються з експериментальними даними.


Зкачати >>


29.  Про помилкові резонанси у задачах дифракції хвиль на неоднорідностях у хвилеводах
Мізерник В.М., Шматько О.О.
помилкові резонанси, розгалуження хвилеводів, хвилеводна неоднорідність, область зв'язку, система лінійних алгебраїчних рівнянь.
Вісник ХНУ №883 Стор. 67-72

У роботі показано, що проблема існування помилкових резонансів у задачах дифракції хвилеводних хвиль на різних неоднорідностях у хвилеводах пов'язана з некоректним поданням матричних елементів системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛФР), що приводить до особливостей при їх розв’язанні. На прикладі задачі дифракції хвилеводної хвилі на Т-розгалуженні прямокутних хвилеводів показано, що помилкові відповідають резонансом області зв’язку хвилеводів. Ця обчислювальна похибка може бути відносно просто виправлена за рахунок коректного представлення матричних елементів СЛФР, які не мають особливостей. Результати розрахунків показали ефективність такого підходу для розв’язку на власні коливання і задач дифракції на Т-розгалуженні пустотілих хвилеводів, так і трійників з діелектричними та феритовими резонаторами в області зв’язку хвилеводів.


Зкачати >>


30.  Побічні електромагнітні випромінювання: огляд та системний аналіз
М.М. Горобець, О.В. Тривайло
побічні електромагнітні випромінювання, ближня зона, електродинаміка, випромінювання, часова область
Вісник ХНУ №883 Стор. 83-88

Розглянуто задачу побічних електромагнітних випромінювань небезпечних сигналів у ближній, проміжній та дальній зонах. Проаналізовано експериментальні дані побічних електромагнітних випромінювань різних технічних засобів. Запропонований системний аналіз для знаходження та вивчення побічних електромагнітних випромінювань. Метою даного підходу є створення коректної теоретичної бази в галузі технічного захисту інформації. Розглянуто метод векторних нестаціонарних потенціалів для знаходження компонент електромагнітного поля небезпечних сигналів у ближній, проміжній та дальній зонах випромінювання. Застосування нового методу дозволяє досліджувати побічні електромагнітні випромінювання технічних засобів у часовій і в частотній області.


Зкачати >>

Знайдено: 30 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна