Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Вольт-фарадні вимірювання в гетероструктурах AlGaAs/GaAs з селективним легуванням
М.Б. Горєв, І.Ф. Коджеспірова, Є.М. Привалов
арсенід галію, гетероструктури з селективним легуванням, бар’єр Шоткі, бар’єрна ємність, вольт-фарадні вимірювання
Вісник ХНУ №853 Стор. 3-7

Проведено числовий розрахунок залежності позірної бар’єрної ємності гетероструктур AlGaAs/GaAs з селективним легуванням, що визначається при вимірюваннях, від амплітуди вимірювальної змінної напруги. Одержано співвідношення, що виражає виміряну позірну ємність через фактичну ємність та цю амплітуду. З використанням цього співвідношення та результатів вищезгаданого числового розрахунку показано, що вольт-фарадні характеристики гетероструктур AlGaAs/GaAs з селективним легуванням, що мають ділянки крутого падіння, можуть бути виміряні при помірно малих амплітудах змінної напруги за рахунок проведення вимірювань на двох різних амплітудах


Зкачати >>


2.  Глобальний аналіз чутливості дипольного матричного елемента до змін параметрів поверхневої сегрегації індія у INGAN/GAN квантовій ямі
М.В. Клименко.
поверхнева сегрегація індя, напівпровідникові нітриди, п’єзоелектрична поляризація, дипольний матричний елемент, глобальний аналіз чутливості
Вісник ХНУ №853 Стор. 8-14

В роботі досліджується вплив поверхневої сегрегації індія на дипольний матричний елемент InGaN/GaN гетероструктрури з квантовою ямою. Методом глобального аналізу чутливості був кількісно оцінений вплив поверхневої сегрегації індія на кожному з фронтів квантової ями. Разом з поверхневою сегрегацією індія в роботі розглядаються п’єзоелектричні ефекти, що характерні для квантових ям з кристалічною решіткою вюрциту. Було показано, що сумісний вплив п’єзоелектричних ефектів та поверхневої сегрегації індія призводять до зміни правил відбору для оптичних переходів в структурі, що досліджується. Отримані дані відкривають можливість вимірювання поверхневої сегрегації індія методами оптичної спектроскопії


Зкачати >>


3.  Ефективність генерації діодів з міждолинним переносом електронів на основі нітридів
Е.Д. Прохоров, О.В. Боцула, О.М. Забажан
AlN, GaN, InN-діоди, дрейфова швидкість, ефективність генерації
Вісник ХНУ №853 Стор. 15-21

Досліджується ефективність генерації діодів з міждолинним переносом електронів на основі нітридів (InN, GaN, AlN). Визначені напруженості електричного поля, при яких спостерігається максимальна ефективність генерації на основі нітридів, зроблено порівняння з GaAs. Врахування сплавного потенціала у сполуках InGaN покращує їх енергетичні характеристики в порівнянні з енергетичними характеристиками цих сполук без врахуваня сплавного потенціала, ККДмах In0.8 Ga 0.2і In0.5Ga0.5N порівняно з InN на 30% вище (22% порівняно з 16,43%) але при більш високих напруженостях електричного поля. ККДмах нітридів спостерігається при значно більших напруженостях электричного поля ніж для GaAs (від 250 кВ/см для InN до 1000 кВ/см для AlN)4.  Внутрішня часткова взаємна провідність двох поздовжніх щілин, що перекриваються, у прямокутному хвилеводі з діелектричним шаром, паралельним вузьким стінкам
А.А. Ляховський, Л.П. Яцук, А.Ф. Ляховський.
хвилевід, шар, діелектрик, щілина, провідність, коефіцієнти матриці розсіяння
Вісник ХНУ №853 Стор. 22-27

Отримано вирази для часткової внутрішньої взаємної провідності двох поздовжніх щілин, що перекривається уздовж поздовжньої осі хвилеводу. Щілини прорізані в широкій стінці прямокутного хвилеводу із тришаровим діелектричним заповненням. Задача збудження розв’язана модифікованим методом власних хвиль, що забезпечує збіжність розв’язку. Як власні хвилі використані хвилі LE й LM типу. Подання поля в області джерела включає також потенційні функції. Досліджено внутрішню взаємну провідність і коефіцієнти матриці розсіяння в залежності від відстані між ними та від частоти. Розраховані елементи матриці розсіювання добре узгоджуються з експериментальними даними


Зкачати >>


5.  Вплив виду амплітудного розподілу на характеристики полів у ближній зоні апертурних антен
О.Є. Овсяннікова, Г.В. Шишкова, М.М. Горобець
електромагнітні хвилі, реактивне поле, апертурній випромінювач, метод Кірхгофа, ближня зона, дальня зона, амплітудний розподіл, фазові характеристики, амплітудні характеристики, реактивна щільність випромінювання
Вісник ХНУ №853 Стор. 28-36

На основі методу потенціалів Герца проведено дослідження межі «ближніх реактивних полів» апертурних випромінювачів квадратної форми з різними законами розподілу поля у випромінюючому розкриві. Вивчено вплив виду амплітудного розподілу полів у розкривах антен на розмір цієї зони. Проведено розрахунок та аналіз амплітудних, фазових та енергетичних характеристик випромінювання, включно з щільністю потоку потужності випромінювання, на різних площинах в ближній зоні. Проведено аналіз критеріїв для оцінки зовнішньої межі ближніх реактивних полів


Зкачати >>


6.  Алгоритми обробки сигналу з решітчастого приймача для вимірювання характеристик лазерного випромінювання
М.Г. Кокодій, А.О. Пак
лазер, оптичне випромінювання, інтенсивність, болометр, пряма задача, обернена задача
Вісник ХНУ №853 Стор. 37-44

У статті розглядається розробка приладу для виміру розподілу інтенсивності в пучку оптичного випромінювання, а також алгоритму обробки сигналу із приймача випромінювання. Запропоновано метод виміру розподілу інтенсивності оптичного випромінювання за допомогою болометричної ґратки. Розроблені алгоритми й реалізуючі їх програми для обробки сигналу з вимірювального перетворювача перевірені експериментально, підтверджена їх працездатність. Порівняльна характеристика алгоритмів, що грунтуються на перетворенні Фур'є та перетворенні Радону, показала можливість їхнього використання на практиці


Зкачати >>


7.  Довільне падіння хвилі на грати з екраном і шаром середовища
А.І. Адоніна, Р.Р. Наумов, А.І. Слюсарєв
грати, потік потужності, резонатор, магнітодіелектрик , метод Рімана-Гільбета
Вісник ХНУ №853 Стор. 45-50

Рішення задачі, яка була поставлена, було проведено в точній постановці без накладення обмежень на параметри структури, кути падіння хвилі, довжину хвилі, параметри середовища. Використовувався варіант методу Рімана-Гільбета для випадку довільного падіння хвилі. Векторна задача представлена у вигляді суми двох скалярних задач, відповідних підсистемам, на які розділяється система рівнянь Максвела для середовищ (Е- і Н-). Чисельні розрахунки, наведені у роботі у вигляді графіків, підтверджують припущення про фізичні причини існування аномалій, як резонансів між активними спектральними гармоніками і власними хвилями відкритого резонатора, яким моделюється досліджувана структура


Зкачати >>


8.  Збудження точковим імпульсним джерелом конуса з повздовжніми щілинами
А.В. Артюх, В.О. Дорошенко, Ю.Д. Шимук
імпульсне джерело, конус, повздовжні щілини, аналітичний розв’язок, чисельний розв’язок
Вісник ХНУ №853 Стор. 51-56

В роботі проведено дослідження задачі збудження імпульсним радіальним джерелом напівнескінченного ідеально провідного конуса із періодично прорізаними вздовж утворюючих щілинами. Розв’язання коректно поставленої початково-крайової електродинамічної задачі проводиться за допомогою аналітико-чисельного метода, який базується на використанні апарата функцій Гріна та інтегрального перетворення Мелера-Фока. Показано, що вихідна електродинамічна задача еквівалентна задачі про розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь другого роду фредгольмівського типу. Отримано аналітичні розв’язки і наведено криві залежностей поля від кутів розкриву конуса і кутової ширини щілини


Зкачати >>


9.  Дифракція акустичної хвилі на жорсткому сферичному сегменті, що екранує м’який шар
В.О. Резуненко
акустика, сферичний сегмент, екранована куля, резонансні частоти, алгебраїчні рівняння другого роду
Вісник ХНУ №853 Стор. 57-63

Побудований розв’язок вісесимметричної задачі акустики у строгій постановці. Аналізується потенціал швидкості акустичної плоскої хвилі, дифрагованої на жорсткому сферичному круговому сегменті, що екранує м’яку кулю. Використані методи: регуляризації парних суматорних рівнянь, інтегральних перетворень, напівобернення парних суматорних рівнянь, виділення і обернення головної частини суматорних рівнянь. Одержана ефективно розв’язувана система лінійних алгебраїчних рівнянь другого роду з компактним оператором у гільбертовому просторі l2. Надано порівняння щодо відомих результатів і граничних варіантів постановки проблеми. Підтверджена ефективність побудованого алгоритму. Розглянуто деякі резонансні частоти структури і узагальнення задач


Зкачати >>


10.  Асимптотичний метод рішення задачі дифракції на опуклому імпедансному циліндрі, що збуджується ниткою електричного струму
В.І. В’юник, А.О. Звягінцев
, асимптотичний метод, інтерполяція, опуклий імпедансний циліндр
Вісник ХНУ №853 Стор. 64-70

У роботі розглядається задача розсіювання електромагнітних хвиль опуклим імпедансним циліндром, що збуджується ниткою електричного струму, розташованою поблизу його поверхні. Використаний метод асимптотичної теорії дифракції, запропонований Фоком. Отримані асимптотичні інтерполяційні формули для обчислення діаграми спрямованості системи нитка струму–циліндр, для випадку кругового та еліптичного імпедансних циліндрів. Отримані формули придатні для розрахунків як в тіньовій, так і в освітленій областях. Показано, що ці формули можуть бути поширені на випадок довільного опуклого імпедансного циліндра із змінною кривизною


Зкачати >>


11.  Алгоритм визначення затримки імпульсних сигналів, що базується на перетворення Гільберта
Д.О. Батраков, Д.В. Головін, С.В. Греков, А.Г. Батракова
імпульсні сигнали, визначення затримки сигналів, перетворення Гільберта, плоскошаруваті середовища, товщинометрія
Вісник ХНУ №853 Стор. 71-76

У роботі запропонований алгоритм обробки імпульсних сигналів, відбитих від плоскошаруватих середовищ. Передбачається, що ефективна товщина шарів менше просторового розміру імпульсу. Ця особливість завдання утрудняє використання запропонованих раніше методів визначення часової затримки сигналів. Тому в роботі проведений теоретичний аналіз можливостей різних підходів до обробки сигналів і запропоновані алгоритм і відповідне програмне забезпечення для визначення не тільки часової затримки, але й фізико-геометричних характеристик досліджуваних об'єктів. Наведено результати чисельного моделювання й експериментальних досліджень із метою визначення чутливості й роздільної здатності методу, а також можливості його практичного використання


Зкачати >>


12.  Теоретичні дослідження фотонних кристалів шляхом аналізу карт фотонної щільності станів
І.В. Гур’єв
фотонний кристал, фотонна щільність станів, спектр пропускання, метод розкладання за плоскими хвилями, метод кінцевих різниць
Вісник ХНУ №853 Стор. 77-83

У роботі отримано карти фотонної щільності станів двовимірного фотонного кристалу методом розкладання за плоскими хвилями за аналогією з картами фотонних заборонених зон. Карти фотонної щільності станів дозволяють точніше визначати параметри фотонних кристалів під час проектування пристроїв на їх основі. Крім того, було проведене порівняння карт із аналогічними характеристиками, що отримані за допомогою метода кінцевих різниць. Результати порівняння вказують на аналогію даних, що отримані двома методами, однак розрахунок карт фотонної щільності станів потребує у декілька разів менше часу при однаковій точності. Також проведене порівняння ефективності методів аналізу карт фотонної забороненої зони та карт фотонної щільності станів


Зкачати >>


13.  Парамагнітні властивості вільного радикалу AsO22- у опромінених кристалах KDP
О.М. Левченко
монокристали KDP, іонізуюче опромінення, вільні радикали, ЕПР, спіновий гамільтоніан
Вісник ХНУ №853 Стор. 84-87

Досліджені спектри електронного парамагнітного резонансу (ЕПР) вільного радикала AsO22- в монокристалах дигідрофосфату калію (KDP), що були опромінені гамма-квантами та електронами. Виміряні кутові залежності спектрів. Визначена кількість магнітонееквівалентних місцезнаходжень вільних радикалів AsO22- в кристалічній решітці KDP. Розраховані головні значення g-фактора і тензора надтонкої взаємодії. Встановлено, що парамагнітний центр має орторомбічну симетрію. Найбільша компонента тензора надтонкої взаємодії знаходиться в площині ab кристала. Площини молекулярних іонів і площина ab кристала взаємно перпендикулярні. Супернадтонка структура спектрів свідчить про існування двох протонів поблизу парамагнітного центру


Зкачати >>


14.  Фокусировка сигналу ВЧ-іонозонду, іоносферними збуреннями, що переміщуються
Ю.Б. Мілованов, В.Ф. Пушин, О.Ф. Тирнов
іоносферні збурення, що рухаються, варіації амплітуди сигналу, доплеровський зсув частоти, чинник фокусування, комп'ютерне моделювання
Вісник ХНУ №853 Стор. 88-94

Розглянуто фокусування ВЧ-сигнала лінійними і нелінійними хвилевими збуреннями при моностатичному зондуванні іоносфери. Запропонована методика оцінки варіацій амплітуди сигналу за рахунок фокусування по биттю відбитого сигналу з сигналом опорного гетеродина під час значних змін доплеровського зсуву частоти (ДЗЧ). Приведені відповідні експериментальні і розрахункові варіації амплітуди биття і чинника фокусування а також варіації ДЗЧ, які показали якісну згоду теорії і експерименту. Одночасний аналіз варіацій амплітуди биття і ДЗЧ дозволяє більш безумовно інтерпретувати результати вимірювань, наприклад, виділяти великомасштабні іоносферні неоднорідності, що рухаються з великими швидкостями v?1 км/с


Зкачати >>


15.  Випадково-неоднорідна рідина як модулятор низько інтенсивного безперервного лазеру для збудження звуку в рідині що опромінюється.
Б.Г. Ємець
лазер, випадково-неоднорідне середовище, оптико-акустичний ефект, інтерференційна картина, температурне поле, збудження звуку, модуляція
Вісник ХНУ №853 Стор. 95-100

Якщо матеріальне середовище опромінювати світловими імпульсами, то в ньому збуджуються звукові хвилі, тобто проявляється добре відомий оптико-акустичний ефект. Продемонстровано, що для збудження акустичних коливань можна відмовитись від спеціального модулятора світлового променя. Роль модулятора виконує сама рідина, що є по суті, випадково-неоднорідним середовищем. У реальній рідині завжди є суспендовані частинки малих розмірів (порошинки і т.і.), що стрибкоподібно пересуваються в просторі (флуктуації). Тому в інтерференційній картині електромагнітних хвиль (у рідині) відбуваються стрибкоподібні перетворення. Це спричиняє зміни у конфігурації температурного поля і отже, відбуваються локальні зміни тиску (термооптичний механізм збудження звуку). Факт збудження звуку, зумовлений лазером низької інтенсивності, реєструється по збільшенню розмірів газових бульбашок, що перебувають у рідині


Зкачати >>

Знайдено: 15 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна