Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Спрямовані і поляризаційні характеристики відкритого кінця круглого хвилеводу з імпедансним фланцем
М.М. Горобець, В.М. Дахов, І.В. Горбач
мікрохвилі, антени, хвилеводи, поляризація, діаграми спрямованості
Вісник ХНУ №806 Стор. 3-7

Методом індикаторної антени з поворотом площини поляризації обміряні амплітудні і поляризаційні діаграми спрямованості випромінювача у виді відкритого кінця круглого хвилеводу з імпедансним фланцем, що збуджується хвилею основного типу. Показано, що такі випромінювачі мають вісесиметричну діаграму спрямованості, широку поляризаційну діаграму і низький рівень бічних пелюстків.


Зкачати >>


2.  Особливості формування власного радіовипромінювання древостоєв
Л.М. Атрошенко, К.П. Гайковіч, М.М. Горобець, В.М. Горобець
температура радіояскравості, древостой
Вісник ХНУ №806 Стор. 8-13

Досліджена діелектрична проникність листових пластин листяних порід дерев, залежність рівня витікаючого власного сигналу лісу від його проектного покриття, температурних неоднорідностей елементів древостою, дифракція радіохвиль і їх множинного перевыдбиття в кронах дерев.


Зкачати >>


3.  Розсіяння хвилі типа H10 тонким імпедансним вібратором із змінним радіусом в прямокутному хвилеводі
М.В. Нестеренко, Е.Ю. Белогуров, В.О. Катрич, В.И. Кійко
імпедансний вібратор, біконічеській вібратор, розподілений поверхневий імпеданс, прямокутний хвилевід, метод наведених ЕДС
Вісник ХНУ №806 Стор. 14-17

Методом наведених електрорухівних сил вирішена задача про розсіяння хвилі H10 типу тонким імпеданним вібратором із змінним радіусом поперечного перетину, розташованому в прямокутному хвилеводі


Зкачати >>


4.  Смугові й шумові характеристики параметричних підсилювачів сигналів на зустрічних хвилеводах в 5-мм діапазоні довжин хвиль
О.М. Сухоручко
міліметровий діапазон довжин хвиль, параметричний підсилювач сигналів, коливальна система, смуга підсилення, відносна шумова температура
Вісник ХНУ №806 Стор. 18-21

Представлені результати аналітичного та експериментального дослідження напівпровідникових двоконтурних параметричних підсилювачів сигналів, призначених для застосування у вхідних ланцюгах систем зв'язку й навігації середньої частини міліметрового діапазону. У діапазоні 60-65 ГГц отриманий коефіцієнт підсилення не менш 15 дб у смузі частот 1-1,6 ГГц. Температура шумів не перевищує 500 К0 при використанні квазіоптичного ЛПД-генератора накачування.


Зкачати >>


5.  Довільне падіння хвилі на грати з анізотропним шаром
А.І.Адоніна, Р.Р.Наумов А.І.Слюсарєв
грати, магнітодіелектрік, потік потужності, метод Рімана-Гільберта, анізотропія, резонатор
Вісник ХНУ №806 Стор. 22-28

Рішення поставленої задачі проведене для Е і Н полів, відповідних двом підсистемам, на які розділяється система рівнянь Максвела для анізотропних середовищ. Змішане поле (у разі довільного падіння хвилі) визначається як сума двох типів полів. Інтегральні характеристики знаходяться з рішення урізаних нескінченних систем лінійних рівнянь алгебри, отриманих методом задачі Рімана-Гільберта. Аналіз графіків, частково приведених в роботі, дозволяє встановити вплив параметрів структури і кутів падіння хвилі на аномалії в розсіяному полі для кожного конкретного випадку, а також припустити і чисельним рахунком підтвердити фізичні причини існування аномалій, як резонансів власних хвиль у відкритому резонаторі, яким моделюється досліджувана структура.


Зкачати >>


6.  Спосіб перетворення діаграм спрямованості антен зонними пластинами
А.А Сорокін, А.Ф. Сорокін, О.В. Соколова, Р.Н. Залужний, М.М. Горобець
мікрохвилі, антени, діаграми спрямованості, зони Френеля
Вісник ХНУ №806 Стор. 29-32

Запропоновано спосіб керування формою діаграм спрямованості за допомогою фрагментації зон Френеля. Проведено виміри форми діаграми спрямованості рупорної і спіральної антен. Отримані і проаналізовані амплітудні розподіли компонентів поля в ближній, проміжній і дальній зонах для різних частотних діапазонів. За результатами експериментів побудовані 3D зображення: інтенсивність, кут, радіус для дальньої і ближньої зон.


Зкачати >>


7.  Резонансні явища при дифракції електромагнітної хвилі на тонкому заломлюючому циліндрі
Ю.И. Гребенюк, Н.Г. Кокодій, Хе Ши
дифракція, тонкий циліндр, показник заломлення, розсіяння, поглинання, ослаблення, резонанс
Вісник ХНУ №806 Стор. 33-39

На підставі рішення рівнянь Гельмгольца отримані вирази для чинників ефективності розсіяння, поглинання і ослаблення при дифракції електромагнітного поля на тонкому циліндрі з великим показником заломлення. Приведені результати розрахунку, поперечного і подовжнього розподілу електромагнітного поля всередині і поза циліндром. Виявлено резонансне збільшення інтенсивності електромагнітного поля хвилі, що пройшла у всередину циліндра, і поля рассеяной хвилі. При резонансі в циліндрі збуджується хвиля, що розповсюджується уздовж його поверхні, а за деяких умов локально свозь його. При великих показниках заломлення хвиля, розповсюджується практично уздовж циліндра і поблизу поверхні циліндра з'являються області з дуже високою інтенсивністю електромагнітного поля.


Зкачати >>


8.  Вплив дисперсії та втрат при взаємодії імпульсного сигналу з моделлю біологічних тканин
О.Н. Жерьобкіна, О.В. Казанський
імпульсний сигнал, біологічна тканина, часова форма, плоскошаруватий діелектрик, дисперсія.
Вісник ХНУ №806 Стор. 40-43

У даній роботі вивчається взаємодія імпульсного сигналу з біологічними тканинами на прикладі плоскошаруватого діелектрика, що моделює послідовні шари шкіра, жирова тканина, м'язова тканина. У моделі враховується дисперсія діелектричної проникності, а також втрати у середовищі. В результаті отримано розрахункову програму, за допомогою якої можуть бути розраховані просторово-часові характеристики відбитих сигналів, та сигналів, що пройшли, для шарів плоскошаруватого діелектрика з параметрами біологічних тканин. Також розглянутий вплив значень діелектричної проникності та кута падіння на характеристики розсіяного сигналу та сигналу, що пройшов.


Зкачати >>


9.  Метод модового базису для відкритих діелектричних хвилеводів
О.Ю. Бутрим, М.Н. Легенький
метод модового базису, відкритий хвилевод, власні моди
Вісник ХНУ №806 Стор. 44-47

У статті розглянуто побудову модового базису для прямокутного хвилеводу з діелектричною вставкою, коли одна стінка віддаляється до нескінченності. Проаналізовано поділ спектру на дискрет­ну (поверхневі хвилі) та безперервну (об’ємні хвилі) частину. Виявлено область безперервної зміни спектрального параметру, наявність точки згущення і скінченої кількості дискретних мод. Отримано та перевірено формули для розкладання полів по власним модам структури.


Зкачати >>


10.  Термодінамічна рівновага та дефірінційна ємність p+- n перехода
М.О. Шеховцов
p+- n переход, розподіл потенціала
Вісник ХНУ №806 Стор. 48-53

Отримано точне розподілення поля та потенціала в області різкого p+- n перехода при термодинамічній рівновазі. Отримана формула ширини області p+- n перехода з любим співвідношенням величини заряду рухливих носіїв і заряду іонів донорів n – області. Отримана залежність дефірінційної ємності p+- n перехода від зовнішньої напруги, розрахунок котрої не потребує чисельних методів. Показано, що при прямому та зворотньому включенні p+- n перехода залежність ємності від напруги більш складна, ніж для p - n перехода зі збідненням.


Зкачати >>


11.  Стан термодінамічної рівноваги p+-p перехода
М.О. Шеховцов
p+-p переход, розподіл потенціала
Вісник ХНУ №806 Стор. 54-58

Досліджено стан термодінамічної рівноваги p+-p перехода з поверхневим зарядом p+-області. Розподіл поля та потенціала в області такого переходу описується рівнянням Пуассона з невідомим розподілом заряда по координаті. Пропонується метод рішення такого рівняння, котрий дозволяє одержати точний розподіл поля і потенціала по координаті. Одержана формула ширини області p+-p перехода з будь-яким відношенням величин заряда рухомих носіїв і заряда іонів акцепторів p-області.


Зкачати >>


12.  Розрахунок і вимірювання імпедансу ЛПД міліметрового діапазону довжин хвиль
А.В. Архипов, В.Т. Плаксій, И.К. Кузьмічев, Э.Д. Прохоров, А.В. Дядченко
міліметровий діапазон довжин хвиль, лавинно-пролітний діод, імпеданс, активна і реактивна провідність, корисна потужність, потужність втрат
Вісник ХНУ №806 Стор. 59-64

Для створення радіотехнічних систем (РТС) міліметрового (мм) діапазону довжин хвиль, особливо малогабаритних систем ближньої радіолокації і радіонавігації, бортових пристроїв, багатоканальних ліній зв'язку в даний час потрібні стабільні напівпровідникові джерела електромагнітних коливань. Серед напівпровідникових генераторів мм діапазону найбільш високочастотними і могутніми є генератори на кремнієвих лавинно-пролітних діодах, які по більшості електричних і експлуатаційних характеристик перевершують малопотужні електровакуумні прилади. Тому, для практичної реалізації пристроїв, основним елементом конструкції яких є ЛПД, необхідно знати значення активної і реактивної провідності напівпровідникових діодів. Це дозволить оптимізувати конструкцію генератора і отримати вищий рівень вихідної потужності і стабільності частоти, що якраз і потрібний для розробників малогабаритної СВЧ апаратури


Зкачати >>


13.  Генерація гармонік при ударній іонізації в оноз діодах на основі GaN
О.В. Боцула, Д.В. Павленко, Е.Д. Прохоров
ОНОЗ діоди, ефективність генерації, нітриди, дрейфова швидкість, гармоніки
Вісник ХНУ №806 Стор. 65-69

В роботі розглядається ударна іонізація в ОНОЗ діодах на основі GaN. Представлено аналітичні розрахунки типових часів протікання ряду фізичних процесів, що визначають властивості генератора, та обмеження, що ними накладаються на частотні властивості діода. Показано, що під час розвитку ударної іонізації в ОНОЗ діодах, у відповідності з дифузійною теорією, розглянуті сполуки є перспективними для виготовлення ОНОЗ діодів для роботи в см- та мм- діапазонах (напруги понад порогові 3…5 разів, при ККД до 11…13%). Наведено результати розрахунків ефективності генераторів на основі ОНОЗ-діодів при їх роботі в режимах на основній частоті та при генерації гармонік.


Зкачати >>


14.  Ідентифікація і локалізація відбитих імпульсів в умовах сильних перешкод
О. Г. Тижненко, Є. В. Різник
радар, імпульс, перешкоди, ідентифікація, локалізація
Вісник ХНУ №806 Стор. 70-74

Запропоновано статистичний метод ідентифікації та локалізації радіоімпульсів в умовах сильних перешкод. Для цього вимірюється коефіцієнт кореляції між значеннями несущої гармоніки в екстремальних точках та приходящим сигналом на той ж множині точок. Такі вимірювання повинні проводитись як мінімум через одну десяту напівперіоду несущої гармоніки. Завдяки дуже простому алгоритму обробки сигналу, такі вимірювання не являють собою складної обчислювальної задачі. Для зменшення помилок ідентифікації та локалізації радіоімпульсу при фіксованому рівні перешкод необхідно збільшувати число точок вимірювання, що зводить до збільшування тривалості імпульсу. Щоб запобігти такого збільшення, необхідно збільшувати несущу частоту. Взагалі, точність методу зростає зі збільшенням несущої частоти. Запропонований метод дозволяє, теоретично, ідентифікувати радіоімпульси з високою достовірністю при відношенні “сигнал/перешкода” меньшим за -30dB.


Зкачати >>


15.  Теорія клінотронного підсилювача О-тіпа міліметрового діапазону
Е.Н. Одаренко, О.О. Шматько
нелінійна багатовимірна теорія, клінотронний підсилювач, токооседаніє
Вісник ХНУ №806 Стор. 75-81

Розглядається нерезонансний підсилювач з тривалою взаємодією О-тіпа при похилому магнітом фокусуючому полі. Теоретичне дослідження проводиться в рамках багатовимірної моделі електронний-хвильової взаємодії для різної величини потужності вхідного сигналу, магнітній індукції фокусуючого поля з урахуванням токооседанія на поверхню електродинамічної системи


Зкачати >>


16.  Особливості просторово-часового розподілу повного електронного вмісту іоносфери в середніх широтах
І. Г. Захаров
повний електронний вміст іоносфери, доплерівський зсув частоти, планетарні хвилі
Вісник ХНУ №806 Стор. 82-86

Представлено результати експериментальних досліджень широтних варіацій повного електронного вмісту (ПЕВ) іоносфери по реєстраціях доплерівського зсуву частоти навігаційних супутників за 2000 - 2007 рр.; окремі експерименти були проведені спільно з вимірюваннями методом некогерентного розсіяння(НР), що дало змогу підвищити точність результатів і розглянути можливість побудови просторово-часових варіацій ПЕВ. Вимірювання проведені в Радіофізичній обсерваторії Харківського національного університету (49.6oN, 36.6oE) і на розташованому поблизу радарі НР (49.6oN, 36.3oE) Інституту іоносфери НАН і МОНУ України. Показано наявність середньоширотного максимуму ПЕВ поблизу географічної широти 50oN. Розглянуто особливості цього явища за літературними даними у попередні цикли сонячної активності і в інших регіонах. Зроблено попередній висновок про роль планетарних хвиль у формуванні широтного максимуму ПЕВ.


Зкачати >>


17.  Використання фазозсувної маски для селекції вищих мод хвилеводного резонатора
А.В. Володенко, О.В. Гурин, А.В. Дегтярев, В.А. Маслов, В.А. Свич, А.Н. Топков
хвилеводний квазіоптичний резонатор, збудження вищих поперечних мод, фазозсувний фільтр, фурье-оптика, селекція
Вісник ХНУ №806 Стор. 87-91

Реалізований метод просторовою Фурье-фільтрації для селективного збудження окремих вищих типів коливань в металевому хвилеводному квазіоптичному резонаторі з високим ступенем дискримінації небажаних мод. Проведено чисельне дослідження характеристик ряду нижчих по втратах поперечних мод резонатора субміліметрового лазера від геометричних розмірів резонатора і параметрів фазового фільтру на неоднорідному дзеркалі. Запропоновані конфігурації фазозсувних дзеркал для формування окремих поперечних мод вищих порядків в лазерних резонаторах, що містять хвилеводні і відкриті ділянки


Зкачати >>


18.  Пошук і створення нових активних середовищ для лазерів на фарбниках в ІРЕ НАН України
В.В. Маслов
лазерний фарбник, молекулярна структура, спектр, флуоресценція, квантовий вихід, ефективність генерації, фотостабільність
Вісник ХНУ №806 Стор. 92-98

У огляді представлені результати численних досліджень нових активних середовищ для лазерів на фарбниках, проведених в ІРЕ НАНУ. Проаналізовані особливості спектральних, флуоресцентних і генераційних характеристик декількох класів лазерних фарбників для видимої області спектру. Особлива увага приділена впливу структури молекули фарбника і її сольватного оточення на ці характеристики. Обговорена перспектива розвитку активних середовищ для цього класу лазерів


Зкачати >>


19.  Застосування цифрового голографічного интерфернційного мікроскопу для дослідження тонких плівок
Д.М.Тішко, Т.В.Тішко, В.П.Титар, Ю.О.Заднепровський, О.С.Купрін, І.О. Згода
цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп, тривимірні зображення, вакуумно-дуговий метод, тонкі AlN плівки
Вісник ХНУ №806 Стор. 99-102

Вперше цифровий голографічний інтерференційний мікроскоп (ЦГІМ) було застосовано для дослідження тонких плівок на прозорих підкладках. Отримані тривимірні зображення AlN плівок, нанесених на акрилові підкладки вакуумно-дуговим методом, виміряні товщини плівок. Показано, що ЦГИМ може успішно застосовуватися для дослідження якості поверхні плівок, виявлення дефектів плівок, вимірювання їх товщин.


Зкачати >>


20.  Збільшення вмісту вільного повітря у воді, що підлягла опроміненню міліметровими хвилями
Б. Г. Ємець
опромінення електромагнітними хвилями, розчинене у рідині повітря, повітряні бульбашки у рідині, температурне поле, конвекція
Вісник ХНУ №806 Стор. 103-106

Методом ЯМР виявлено збільшення вмісту вільного («бульбашкового») повітря у воді, що підлягла опроміненню міліметровими хвилями. Це збільшення викликане перенесенням у бульбашки частини газу, що розчинений у воді. Підкреслено, що збільшення сумарного вмісту вільного повітря можливе лише за умови відсутності в рідині значливої конвекції; тож реалізується лише у випадку застосування електромагнітних хвиль низької інтенсивності.


Зкачати >>

Знайдено: 20 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна