Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  Про флуктуації поля в дифракційному зображенні фокусуючих систем
Я.С. Шифрін
флуктуації, амплітуда, фаза, фокальна площина
Вісник ХНУ №756 Стор. 5-10

Розглядаються флуктуації амплітуди й фази поля у фокальній площині фокусуючої системи при падінні на неї хвилі із флуктуаціями поля. Приводяться графіки, що ілюструють розподіл дисперсії амплітуди й фази поля уздовж координатних осей у фокальній площині. Аналізується загальний випадок, коли в хвилі що падае присутні як амплітудні, так і фазові флуктуації поля, і випадки, коли можна обмежитися обліком тільки фазових або тільки амплітудних флуктуацій поля в апертурі антени. Показано, що при наявності тільки фазових або тільки амплітудні флуктуації поля в апертурі для визначення дисперсій флуктуації фази й амплітуди поля у фокальній площині можна використати ті самі малюнки з відповідною заміною кривих і супутніх їм висновків.2.  До питання про КНД самофокусуючої антени
Я.С. Шифрін
КCД, антена що самофокусуеться , неоднорідності, структурна функція
Вісник ХНУ №756 Стор. 11-17

Розглядається вплив неоднорідностей атмосфери на КСД лінійної антеною решітки що самофокуеться (СФАР) при опису атмосфери, що дає теорією локально-ізотропного турбулентного середовища. Аналізуються два випадки, коли розмір подапертури СФАР відповідно менше або більше зовнішнього масштабу турбулентності середовища. Показано, що результати оцінки середнього КСД для цих двох випадків добре погодяться з аналогічними оцінками, отриманими при описі атмосфери за допомогою гауссовой кореляційної функції флуктуації її показника переломлення.3.  БОРТОВА РАДІОГОЛОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДАЛЕКОЇ ДІЇ, СТВОРЮВАНА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДНЬОАПЕРТУРНОЇ СФЕРИЧНОЇ АНТЕНИ
І.В. Баришев, М.М. Горобець, М.І. Матюхін
радіоголографія, багатопозиційні когерентні системи, средньоапертурні сферичні й кільцеві антени, дальність прямої видимості
Вісник ХНУ №756 Стор. 18-21

Розглядаються принципові можливості створення перспективної радіоголографічної інформаційної системи, що здатна здійснювати повне радіолокаційне обслуговування потоку об'єктів, які перебувають на великих дальностях, а на малих дальностях - одержувати їх радіоголографічне зображення. Отримано формули для розрахунку діаграми спрямованості антени залежно від числа елементів антени, які визначають рівень її бічних пелюстків4.  БОРТОВА РАДІОГОЛОГРАФІЧНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДАЛЕКОЇ ДІЇ, СТВОРЮВАНА НА ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДНЬОАПЕРТУРНОЇ СФЕРИЧНОЇ АНТЕНИ
І.В. Баришев, М.М. Горобець, М.І. Матюхін
радіоголографія, багатопозиційні когерентні системи, средньоапертурні сферичні й кільцеві антени, дальність прямої видимості
Вісник ХНУ №756 Стор. 22-26

Розглядаються принципові можливості створення перспективної радіоголографічної інформаційної системи, що здатна здійснювати повне радіолокаційне обслуговування потоку об'єктів, які перебувають на великих дальностях, а на малих дальностях - одержувати їх радіоголографічне зображення. Отримано формули для розрахунку діаграми спрямованості антени залежно від числа елементів антени, які визначають рівень її бічних пелюстків5.  Радіоакустичне вітрове зондування атмосферного прикордонного шару: історія розвитку й перспективи
Ю.М. Ульянов, В.І. Вєтров, Н.Г. Максимова
радіоакустический, вітровий, зондування, атмосферний прикордонний шар, профіль, адаптація.
Вісник ХНУ №756 Стор. 27-32

Стаття присвячена потенційним можливостям методу радіоакустического зондування при моніторингу вертикальної структури вітру в атмосферному прикордонному шарі (АПШ). Огляд засобів радіоакустического виміру швидкості й напрямку горизонтального вітру базируеться як на розробках авторів й їхньому досвіду в цій сфері, так і на світовому досвіді. Підкреслюється, що радіоакустический метод вітрового зондування в АПШ є перспективним, тому що для апаратур РАЗ не характерні ні високий рівень електромагнітного забруднення навколишнього середовища, як у радарів -радіолокаційних вітрових профиломегров, ні втрата працездатності при високих рівнях навколишнього акустичного шуму, як у содаров - акустичних вітрових профілометрів.6.  РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ ВІД АНІЗОТРОПНОЇ ВСТАВКИ В ПРЯМОКУТНОМУ ЗАКОРОЧЕНОМУ ХВИЛЕВОДІ
М.П. Жук, В.І. Фесенко, С.М. Шульга, О.В. Багацька, Хе Ши
матриця розсіяння, прямокутний хвилевід, анізотропне середовище
Вісник ХНУ №756 Стор. 33-37

Розглянуто задачу по визначенню коефіцієнтів матриці розсіяння від анізотропної вставки, розташованої в прямокутному закороченому з одного боку хвилеводі. Наведено розрахунок коефіцієнта |S10| матриці розсіяння анізотропної пластини, розташованої в торці порожнистого прямокутного хвилеводу7.  ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА З ОДНОЧАСНО ВІД’ЄМНИМИ Ε І Μ
С.М. Шульга, І.Є. Ходасеви
композиційні середовища, включення на основі провідних резонансних елементів, діелектрична й магнітна проникності, розсіяння електромагнітних хвиль
Вісник ХНУ №756 Стор. 38-41

У роботі розглянуто фізико-математичну модель і досліджено електродинамічні властивості композиційного середовища, що представляє собою резонансні провідні елементи прямолінійної й криволінійної форми, які розташовані в ізотропному середовищі й утворюють періодичну решітку. Обчислено ефективні електромагнітні параметри композиційного середовища. Виявлено, що на резонансній частоті дійсні складові діелектричної й магнітної проникностей такого середовища набувають від’ємних значень. Розв’язано задачу відбиття й проходження плоскої електромагнітної хвилі для послідовності шарів з даного композитного матеріалу, проведені чисельні експерименти8.  ДІЙСНИМИ СКЛАДОВИМИ
В.О. Дорошенко, О.Г. Литвинова, Г.В. Сова
збудження, імпедансна площина, конус, поздовжні щілини, аналітичні розв’язки
Вісник ХНУ №756 Стор. 42-46

Провадиться дослідження крайової задачі збудження конуса із періодичними поздовжніми щілинами, що міститься на імпедансній площині, за допомогою підходу, що використовує інетегральні перетворення Конторовича-Лебедєва та метод напівобернення. Показано, що вихідна задача є еквівалентною розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь для коефіцієнтів Фур’є складових електромагнітного поля. Отримано аналітичні розв’язки задачі у випадку напівпрозорого конуса та спеціального імпедансу площини. Вивчено вплив імпедансу площини9.  Однодипольна зворотна задача магнітостатики при відновленні сердечно-грудноі активністі з магнітнокардіографичних вимірювань
О.В. Багацька, О.Ю. Бутрим, Ю.В. Дурнева, С.М. Шульга
магнітостатика, сердечно-грудна активність, магнітнокардіографічеськіх вимірювань
Вісник ХНУ №756 Стор. 47-50

Не вказано10.  ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА ПОЛЕ, РОЗСІЯНЕ НА ҐРАТАХ З ШАРОМ, ПРИ ДОВІЛЬНОМУ ПАДІННІ ХВИЛІ
А.І. Адоніна, В.Б. Хохольков
ґрати, середовище, діелектрик, потік потужності, метод Римана-Гільберта
Вісник ХНУ №756 Стор. 51-56

Рішення поставленої задачі проведене для Е и Н полів, що відповідають двом підсистемам, на які поділюється система рівнянь Максвела для середовищ. Інтегральні характеристики поля визначаються з рішення систем лінійних алгебраїчних рівнянь, отриманих методом задачі Римана-Гільберта, для варіанту, коли параметр малості убуває обернено пропорційно другому ступеню n->infinity. Аналіз графіків, частково представлених у роботі, дозволяє установити вплив параметрів структури і кутів падіння хвилі на аномалії в розсіяному полі для кожного конкретного випадку11.  ВПЛИВ МІЖЕЛЕМЕНТНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПРОМІНЮВАННЯ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ ПРИ ЗБУДЖЕННІ ВІДЕОІМПУЛЬСОМ
О.В. Казанський
міжелементна взаємодія, кінцеві решітки, РЩА, решітка Ван-Атта, відеоімпульс
Вісник ХНУ №756 Стор. 57-60

В роботі розглядаються антенні решітки з кінцевого числа елементів, що збуджені відеоімпульсом. Пропонується модель для розрахунку полий випромінювання АР з урахуванням взаємного зв'язку між елементами. Проводиться так само аналіз характеристик направленості ретродирективних систем, решіток Ван-Атта, з кінцевого числа елементів у разі збудження відеоімпульсом, досліджуються часові форми випромінюваного та перевипромінюваного сигналів. Дано рекомендації по зниженню міжелементного зв’язку, а так само розглянутий випадок, коли даний ефект надає позитивний вплив на характеристики випромінюваного імпульсного сигналу12.  Нестаціонарні електромагнитні поля в неограниченому просторі з вільним заповнням ідеальним средовищем
О.М. Думін, О.О. Думіна, О.Ю. Бутрим, О.О. Третяков
Вісник ХНУ №756 Випуск Радіофізика та Електроніка №11 с. 61-64
Вісник ХНУ №756 Стор. 61-64

В часовій області вирішується завдання розповсюдження нестаціонарних електромагнітних полів в необмеженому просторі з довільним заповненням ідеальним середовищем, параметри якого є твір функцій поперечних координат і подовжньої координати і часу. Довільне електромагнітне поле розкладається по базису, побудованому в поперечній площині. Виключення подовжніх компонент поля з системи рівнянь Максвела дозволяє побудувати двох чотиривимірних операторів, таких, що діють в поперечній площині. Використовуючи розкладання залежностей полий від поперечних координат в ряд Фурье-бесселя, доводиться самозв'язаність отриманих операторів. Повнота отриманого базису доводиться за допомогою теореми Вейля про ортогональне розбиття гильбертова простору. Коефіцієнти розкладання, залежні від подовжньої координати і часу, знаходяться з рішення системи зв'язаних диференціальних рівнянь в приватних похідних, що описують розповсюдження ТЕ- і ТМ- хвиль в необмеженому просторі13.  ОЦЕНКА ОШИБКИ РАССЕЯННОГО ПОЛЯ, РАССЧИТАННОГО МЕТОДОМ МОМЕНТОВ В L2 ДЛЯ ДВУМЕРНЫХ ЭКРАНОВ
А.Г. Тыжненко, Е.В. Резник
тестирование, метод моментов, цилиндрические экраны
Вісник ХНУ №756 Стор. 65-70

Рассмотрен вопрос оценки ошибки рассеянного поля при решении двумерных задач рассеяния на экранах методом моментов в с помощью сравнения с тестовым решением. В качестве тестового решения используется строгое решение интегральных уравнений с логарифмической и гиперсингулярной особенностью, полученное методом Галеркина. Использование данного решения в качестве тестового требует существенно меньше вычислительных затрат для оценки ошибки рассеянного поля, чем часто используемый метод, в котором в качестве тестового берется решение, полученное тем же методом моментов, но с существенно большей плотностью разбиения области интегрирования. Более того, данный поход позволяет избежать непредсказуемых ошибок, являющихся следствием плохой обусловленности матрицы метода моментов, связанной с большой плотностью разбиения для любого решения, полученного методом моментов в L2. Использование строгого решения Галеркина в качестве тестового решения демонстрируется при исследовании ошибки рассеянного поля для некоторых реализаций метода моментов, широко используемых на практике.14.  РУЙНУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ ІМПУЛЬСІВ У СЛАБОНЕЛІНІЙНОМУ ОСЦИЛЯТОРІ
Д.Д. Ваврів
хаос, динамічні системи, імпульсі послідовності, слабонелінійний осцилятор
Вісник ХНУ №756 Стор. 71-78

Проведено теоретичний аналіз проходження імпульсних послідовностей через слабонелінійний осцилятор. Розглянуто умови руйнування таких послідовностей у результаті розвитку хаотичних нестійкостей. Визначено аналітичні умови виникнення хаотичних коливань за допомогою використання метода повторного усереднення15.  Аналітичний метод дослідження періодичної послідовності решіток, що чергуються, з діелектричних брусів
В.Б. Казанський, В.Р. Туз
часта решітка з діелектричних брусів, анізотропний шар, періодична структура, постійна поширення, коефіцієнти розсіювання
Вісник ХНУ №756 Стор. 79-82

Досліджено електродинамічні властивості обмеженої періодичної послідовності частих решіток з діелектричних брусів. Останні ототожнюються однорідним анізотропним шаром відповідної товщини. З метою узагальнення розглянуті шари, анізотропія яких описується тензорами як діелектричної, так і магнітної проникності. Коефіцієнти розсіювання послідовності отримані в аналітичному виді із застосуванням методів теорії ланцюгів і матричних функцій. Дано фізичний аналіз частотних, кутових, інтерференційних залежностей амплітуд неуважного поля.16.  Розсіювання гауссових хвильових пучків обмеженою послідовністю решіток, що чергуються, з діелектричних брусів
В.Б. Казанський, В.Р. Туз, Д.В. Юдинцев
гауссов хвильовий пучок, часта решітка з діелектричних брусів, анізотропний шар, періодична структура
Вісник ХНУ №756 Стор. 83-86

Досліджено розсіювання гауссова хвильового пучка на обмеженій періодичній послідовності частих решіток з діелектричних брусів. Для визначення матриці передачі базового елемента послідовності проведене ототожнення дискретної структури однорідним анізотропним шаром відповідної товщини. Коефіцієнти розсіювання послідовності записані через поліноми Могина. У неуважному пучку відзначений ряд таких явищ, як перекручування його форми, розщеплення на кілька пучків, бічний зсув осі пучка й показаний їхній зв'язок з кутовою залежністю фази й модуля коефіцієнтів розсіювання ізольованих решіток.17.  ГАУСCОВI РОЗКЛАДЕННЯ ВИПРОМIНЮВАННЯ З ВIДКРИТОГО КIНЦЯ ЛIНIЙ З IМПЕДАНСНИМИ МЕЖАМИ
А.П. Удовенко
апертурний розподiл, iмпедансна межа, ортогональнi функцiї, дифракцiйний интеграл, випромiнювач
Вісник ХНУ №756 Стор. 87-90

Для апертурних розподiлiв з двома площинами симетрiї наданi двопараметричнi розкладення полiв у ближнiй та дальнiй зонах у ортогональному базисi функцiй Лaгeрра-Гаусса, якi враховують вплив iмпедансних меж випромiнювача. Розкладення дозволяють розраховувати характеристики випромiнювачiв на основi лiнiй з iмпедансними межами у широкому дiапазонi частот. Наданi розподiли iнтенсивностей випромiнювання з вiдкритого кiнця двошарового дiелектричного хвилевода у металевому екранi в межах нерезонансних областей змiнення поверхневих iмпедансiв, вiдноснi похибки вiдсiчення розкладень, порiвняння з експериментальними даними18.  Електрони у понадрешітці з безперервною зоною провідності
М. В. Клименко, С. И. Петров
сверхрешітка, ефективна маса, ефект Брегга, обмеження носіїв заряду
Вісник ХНУ №756 Стор. 91-96

У роботі досліджується енергетичний спектр електронів у свехрешетке з безперервною зоною провідності. Проводиться порівняння такий сверхрешетки зі звичайної сверхрешеткой, зона провідності якої містить розриви на гетероинтрефейсах. Показано, що в досліджуваній структурі енергетичний спектр має зонну структуру, обумовлену періодичною зміною в просторі ефективної маси, Крім того, координатна залежність ефективної маси приводить до додаткового ефективного потенціалу. У сверхрешетке з безперервною зоною провідності теоретично передвіщена наявність Брегговского відбиття для електронів у балістичній межі, що може бути використане для ефективного Брегговского обмеження носіїв. Уперше проводилися дослідження для сверхрешетки без розривів у зоні провідності з кінцевим числом періодів. Отримані результати розкривають нові застосування досліджуваних структур для ТГц діапазону частот.19.  Ефективність генерації діодів із МПЭ з катодом Al0,3Ga0,7As/ GaAs
O.B. Боцула, Э. Д. Прохоров, Дядченко A.B.
профіль легування, катодний контакт, тунелювання, негативна диференціальна провідність, ефективність генерації
Вісник ХНУ №756 Стор. 97-100

У роботі представлені результати аналізу ефективності генерації діодів Ганна з катодом Al0,3Ga0,7As/ GaAs з урахуванням впливу просторового заряду на границях контакту. Показано, що діод з таким контактом може мати дві ділянки негативної диференціальної провідності. Визначено умови одержання генерації на обох ділянках й її ефективність.20.  Широкосмуговий GаAS-генератор мм-діапазону з електронною перебудовою частоти
А. В. Дядченко Э. Д. Прохоров
генератор, електронна перебудова частоти, ефективність генерації
Вісник ХНУ №756 Стор. 101-104

Розглядається широкополосний GAAS-генератор мм-діапазону з електронною перебудовою частоти на діапазон частот 60. ..70 ГГц із відводом НВЧ потужності на другій гармоніці. Електронна перебудова частоти склала 9 ГГц.21.  Резонансно-тунельні діоди на основі Al/AlxGa1-xN
О. В. Боцула, Э. Д. Прохоров, А. В. Суздальцев
РТД, нітриди, квантова яма, ОДП, ефективність генерації
Вісник ХНУ №756 Стор. 105-108

Розглядаються резонансно-тунельні діоди (РТД) на основі подвійних і потрійних сполук нітридів Al/AlGa. Визначено енергетичні рівні для електронів у квантових ямах зі змінною сполукою сполук AIGa. Расчитани вольтамперние характеристики резонансно-тунельних діодів, показано, що такі РТД можуть мати до п'яти ділянок з негативною диференціальною провідністю (ОДП) Визначені можливі ефективності генерації на всіх ділянках ОДП РТД.22.  Вплив ударної іонізації на ефективність роботи Анод - діодів на основі In, Ga, Al
Д. В. Павленко, Э. Д. Прохоров
ОНОЗ діоди, ефективність генерації, нітриди, дрейфова швидкість
Вісник ХНУ №756 Стор. 109-112

Розглядається ударна іонізація в ОНОЗ діодах на основі нітридів In, Ga, AIN, Аналізуються можливі перенапруги на діодах і можливі ефективності генерації. Показано, що при розвитку ударної іонізації в ОНОЗ діодах у відповідність із дифузійною теорією зазначені сполуки перспективні для ОНОЗ режиму роботи23.  Амплітудні й шумові характеристики детекторів мм діапазону довжин хвиль на основі контактів метал - напівметал BiSb
О.Н. Сухоручко, В.Л. Плаксий, Э.Д. Прохоров, A.B. Дядченко
контакт металл-полуметалл BiSb, структура енергетичних зон, міліметровий діапазон довжин хвиль, відносна шумова температура, вплив зсуву й опору контактів на чутливість
Вісник ХНУ №756 Стор. 113-117

У роботі наведені результати аналітичного й експериментального дослідження термоелектричних детекторів із крапковим контактом металл-полуметалл BiSb. Визначено відносну шумову температуру, а також вплив зсуву й опору контактів на вольт-ватну чутливість в 8-мм діапазоні хвиль.24.  СПЕКЛ-ІНТЕРФЕРОМЕТРІЧЕСКІЙ МЕТОД АНЕМОМЕТРІЇ ТУРБУЛЕНТНИХ ПОТОКІВ
Г.М.Доля, А.М. Катунін, К.В. Садовий, С.І. Шматко
турбулентність, спекл-інтерферометрія, анемометрія, спекл-картина, світлоповертаюче покриття
Вісник ХНУ №756 Стор. 118-122

У роботі проведено дослідження можливості використання модифікованого методу спекл-інтерферометрії для анемометрії турбулентних потоків. Розроблена модель лазерного анемометра на основі методу спекл-інтерферометрії при застосуванні світлоповертаючого покриття. Показана залежність збільшення граничної частоти спектру флуктуирующего сигналу при зростанні поперечної до променя швидкості потоку. Досліджена залежність спектру флуктуацій сигналу, що приймається, від ступеня спотворень, що вносяться, при різній температурі турбулентного потоку25.  СЕЛЕКТИВНЕ ЗБУДЖЕННЯ ВИЩИХ ТИПІВ КОЛИВАНЬ У хвилевідному КВАЗіОПТИЧному РЕЗОНАТОРІ
О.В. Володенко, О.В. Гурін, А.В. Дегтярьов, В.О. Маслов, В.А. Свіч, О.М. Топков
хвилевідний квазіоптичний резонатор, збудження вищих поперечних мод, амплітудний фільтр, фур'є-оптика
Вісник ХНУ №756 Стор. 123-131

Запропоновано та реалізовано метод просторової Фур'є-фільтрації для селективного збудження окремих вищих поперечних типів коливань у хвилевідному квазіоптичному резонаторі з високим ступенем дискримінації небажаних мод. Проведено чисельне дослідження характеристик ряду нижчих по втратам поперечних мод діелектричного та металевого резонаторів субмілііметрового лазера від геометричних розмірів відбивачів і параметрів просторового фільтра на неоднорідному дзеркалі. Запропоновано конфігурації амплітудно-ступінчастих дзеркал для формування поперечних мод вищих порядків у лазерних резонаторах, що містять хвилевідні та відкриті ділянки.26.  Розрахунок і експериментальне вимірювання параметрів анодних блоків магнетронів
К.М. Басраві, Г.І. Чурюмов
магнетрон, анодний блок, власна добротність, навантажена добротність, еквівалентна ємність|ємкість|, вид коливання
Вісник ХНУ №756 Стор. 132-138

В статті представлені результати розрахунку і експериментальних вимірювань холодних параметрів імпульсних і безперервних магнетронів X – діапазону. Приводиться методика вимірювання і розрахунку резонансних частот і еквівалентних анодного блоку магнетронів, а також власної, навантаженої і зовнішньої добротності системи для основного N/2 виду і найближчих N/2 -1 и N/2 -2 - видів коливань27.  Про первинний механізм терапевтичного впливу мікрохвильового опромінення при променевій хворобі
Б. Г. Ємець
мікрохвилі, гамма-радіація, повітряний пухирець, біологічно активна крапка
Вісник ХНУ №756 Стор. 139-143

Біологічно активні крапки (БАТ) збуджуються завдяки росту розмірів повітряних пухирців, що перебувають у примембранном водному шарі БАТовских кліток. Збільшення розмірів повітряних пухирців реалізується шляхом опромінення хворих тварин мікрохвилями в режимі хитання частоти.


Знайдено: 27 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна