Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 
Правила для авторів

В редакцію подається рукопис українською, російською або англійською мовами у двох екземплярах з направленням установи, експертним висновком, а також електронний варіант статті (у форматі MS Word 6.0 або вище та *.pdf) на дискеті 3,5 або CD. Також додається електронна форма, що заповнена згідно із зразком. Рукописи, що подаються до редакції, повинні точно відповідати наступним вимогам.

Текст друкується на білих аркушах формату А4, через один інтервал, з високою якістю друку, придатною для фотокопіювання (рекомендується лазерний або струйний принтер). Використовується редактор MS Word, шрифт Times New Roman (Cyr), розмір шрифту 10 pt., вирівнювання тексту по ширині. Поля справа зліва по 2,5 см, зверху 3,5 см, знизу 2 см. Сторінки нумеруються послідовно на зворотному боці аркуша олівцем.

Математичні та химічні символи, рівняння, формули вводяться до тексту статті за допомогою комп’ютерної техніки. Рисунки, у вигляді повністю придатному до репродукції, вставляються до тексту в межах площі сторінки, вказаної вище. Рисунки виготовляються з використанням комп’ютерної техніки з друкованими цифрами та буквами на осях. Підписи до рисунків друкуються шрифтом 9 pt. Формули, таблиці й рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами, наприклад, (1); Табл. 1; Рис. 1.

Послідовність розміщення матеріалу:

На першій сторінці зверху пропускаються два рядка; на третьому рядку в лівому верхньому куті друкується УДК (курсив, 9 pt.). Потім, після пропуску одного рядка, розміщується назва статті (прямий напівжирний шрифт, 12 pt., букви прописні, вирівнювання по центру). Після пропуску одного рядка друкуються спочатку потім прізвища авторів (прямий напівжирний шрифт, 12 pt., вирівнювання по центру).

На наступному рядку друкуються повні назви й адреси установ, де виконувалась робота (курсив, 9 pt., вирівнювання по центру), адреса електронної пошти друкується за бажанням авторів. Потім вміщується дата надходження статті до редакції: число - цифрами, місяць - прописом, - цифрами (шрифт прямий, 9 pt., вирівнювання по центру). Після пропуску одного рядка вміщується реферат статті, не менше 6 не більше 12 рядків, з коротким викладом дослідження, мети або задач, методичних підходів, використаних у роботі, основних результатів та висновків. Слово “реферат” не пишеться (для тексту реферату використовується прямий шрифт розміром 9 pt.).

На наступному рядку вміщуються 5-8 ключових слів (9 pt., заголовок 'КЛЮЧОВІ СЛОВА:' пишеться прописом на тому ж рядку, що й ключові слова виділяється напівжирним шрифтом). Текст реферату ключові слова мають ширину на 1 см меншу, основний текст (по 0,5 см з кожного боку). Потім, після пропуску одного рядка, вміщується основний текст статті. Абзаци починаються з червоного рядка (0,75 см).

Рекомендується розбиття статті на такі розділи: вступ (назва розділу не пишеться), МАТЕРІАЛИ МЕТОДИ (обов’язково для експериментальних робіт), РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ. Для теоретичних робіт передбачається більш вільне розташування матеріалу, наприклад, замість розділу МАТЕРІАЛИ МЕТОДИ рекомендуються розділи ПОСТАНОВКА ЗАДАЧI, МОДЕЛЬ та Розділи не нумеруються (в назвах розділів букви прописні виділяються напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру). При необхідності розділи поділяються на підрозділи. Назви підрозділів пишуться з великої букви виділяються напівжирним шрифтом (вирівнювання по центру). Після кожного розділу або підрозділу один пустий рядок.

Після назв розділів та підрозділів крапка не ставиться. У тексту статті, після пропуску одного рядка, якщо необхідно, зазначається назва фонду, який фінансував роботу, номер гранту. Використані в роботі літературні джерела нумеруються в порядку цитування в тексті, номер посилання пишеться у квадратних дужках. Не допускаються посилання на неопубліковані роботи. Список літератури (шрифт 9 pt.) розміщується одразу за основним текстом статті й виділяється як розділ.

На окремому аркуші з полями справа зліва по 2,5 см, зверху 3 см, знизу 2 см до статті додаються реферат українською, російською та англійською мовами. Слово 'Abstract' не пишеться. Назва статті: прописом, шрифт прямий 10 pt., напівжирний, вирівнювання по центру. На наступному рядку - ініціали та прізвища авторів (шрифт прямий 10 pt., напівжирний, вирівнювання по центру). На наступному рядку друкується повна назва організації та адреса (курсив 9 pt., вирівнювання по центру). Після пропуску одного рядка вміщується текст реферату (шрифт прямий 9 pt., вирівнювання по ширині, без червоного рядка). На наступному рядку після слів “KEY WORDS:”(прописом, шрифт прямий напівжирний, 9 pt.) вміщуються ключові слова (шрифт прямий 9 pt., вирівнювання по ширині).

Рукописи оформлені не у відповідності до наведених правил не розглядатимуться.
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна