Головна / Вісник ХНУ / Радіофізика та електроніка
 
Головна
 
Ред. Колегія
 
Для авторів
 
Номера
 
Автори
 
Назви
 
Ключові слова
 
УРЖ Джерело
 
Вернадського
 

1.  ВПЛИВ МІЖЕЛЕМЕНТНОГО ЗВ’ЯЗКУ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПРОМІНЮВАННЯ АНТЕННОЇ РЕШІТКИ ПРИ ЗБУДЖЕННІ ВІДЕОІМПУЛЬСОМ
О.В. Казанський
міжелементна взаємодія, РЁкінцеві решітки, РЁРЩА, РЁрешітка Ван-Атта, РЁвідеоімпульс
Вісник ХНУ №756 Стор. 57-60

В роботі розглядаються антенні решітки з кінцевого числа елементів, що збуджені відеоімпульсом. Пропонується модель для розрахунку полий випромінювання АР з урахуванням взаємного зв'язку між елементами. Проводиться так само аналіз характеристик направленості ретродирективних систем, решіток Ван-Атта, з кінцевого числа елементів у разі збудження відеоімпульсом, досліджуються часові форми випромінюваного та перевипромінюваного сигналів. Дано рекомендації по зниженню міжелементного зв’язку, а так само розглянутий випадок, коли даний ефект надає позитивний вплив на характеристики випромінюваного імпульсного сигналу2.  Довільне падіння хвилі на грати з анізотропним шаром
А.І.Адоніна, Р.Р.Наумов А.І.Слюсарєв
грати, РЁмагнітодіелектрік, РЁпотік потужності, РЁметод Рімана-Гільберта, РЁанізотропія, РЁрезонатор
Вісник ХНУ №806 Стор. 22-28

Рішення поставленої задачі проведене для Е і Н полів, відповідних двом підсистемам, на які розділяється система рівнянь Максвела для анізотропних середовищ. Змішане поле (у разі довільного падіння хвилі) визначається як сума двох типів полів. Інтегральні характеристики знаходяться з рішення урізаних нескінченних систем лінійних рівнянь алгебри, отриманих методом задачі Рімана-Гільберта. Аналіз графіків, частково приведених в роботі, дозволяє встановити вплив параметрів структури і кутів падіння хвилі на аномалії в розсіяному полі для кожного конкретного випадку, а також припустити і чисельним рахунком підтвердити фізичні причини існування аномалій, як резонансів власних хвиль у відкритому резонаторі, яким моделюється досліджувана структура.


Зкачати >>


3.  Резонансні явища при дифракції електромагнітної хвилі на тонкому заломлюючому циліндрі
Ю.И. Гребенюк, Н.Г. Кокодій, Хе Ши
дифракція, РЁтонкий циліндр, РЁпоказник заломлення, РЁрозсіяння, РЁпоглинання, РЁослаблення, РЁрезонанс
Вісник ХНУ №806 Стор. 33-39

На підставі рішення рівнянь Гельмгольца отримані вирази для чинників ефективності розсіяння, поглинання і ослаблення при дифракції електромагнітного поля на тонкому циліндрі з великим показником заломлення. Приведені результати розрахунку, поперечного і подовжнього розподілу електромагнітного поля всередині і поза циліндром. Виявлено резонансне збільшення інтенсивності електромагнітного поля хвилі, що пройшла у всередину циліндра, і поля рассеяной хвилі. При резонансі в циліндрі збуджується хвиля, що розповсюджується уздовж його поверхні, а за деяких умов локально свозь його. При великих показниках заломлення хвиля, розповсюджується практично уздовж циліндра і поблизу поверхні циліндра з'являються області з дуже високою інтенсивністю електромагнітного поля.


Зкачати >>


4.  Вплив виду амплітудного розподілу на характеристики полів у ближній зоні апертурних антен
О.Є. Овсяннікова, Г.В. Шишкова, М.М. Горобець
електромагнітні хвилі, РЁреактивне поле, РЁапертурній випромінювач, РЁметод Кірхгофа, РЁближня зона, РЁдальня зона, РЁамплітудний розподіл, РЁфазові характеристики, РЁамплітудні характеристики, РЁреактивна щільність випромінювання
Вісник ХНУ №853 Стор. 28-36

На основі методу потенціалів Герца проведено дослідження межі «ближніх реактивних полів» апертурних випромінювачів квадратної форми з різними законами розподілу поля у випромінюючому розкриві. Вивчено вплив виду амплітудного розподілу полів у розкривах антен на розмір цієї зони. Проведено розрахунок та аналіз амплітудних, фазових та енергетичних характеристик випромінювання, включно з щільністю потоку потужності випромінювання, на різних площинах в ближній зоні. Проведено аналіз критеріїв для оцінки зовнішньої межі ближніх реактивних полів


Зкачати >>


5.  Довільне падіння хвилі на грати з екраном і шаром середовища
А.І. Адоніна, Р.Р. Наумов, А.І. Слюсарєв
грати, РЁпотік потужності, РЁрезонатор, РЁмагнітодіелектрик , РЁметод Рімана-Гільбета
Вісник ХНУ №853 Стор. 45-50

Рішення задачі, яка була поставлена, було проведено в точній постановці без накладення обмежень на параметри структури, кути падіння хвилі, довжину хвилі, параметри середовища. Використовувався варіант методу Рімана-Гільбета для випадку довільного падіння хвилі. Векторна задача представлена у вигляді суми двох скалярних задач, відповідних підсистемам, на які розділяється система рівнянь Максвела для середовищ (Е- і Н-). Чисельні розрахунки, наведені у роботі у вигляді графіків, підтверджують припущення про фізичні причини існування аномалій, як резонансів між активними спектральними гармоніками і власними хвилями відкритого резонатора, яким моделюється досліджувана структура


Зкачати >>


6.  Дифракція акустичної хвилі на жорсткому сферичному сегменті, що екранує м’який шар
В.О. Резуненко
акустика, РЁсферичний сегмент, РЁекранована куля, РЁрезонансні частоти, РЁалгебраїчні рівняння другого роду
Вісник ХНУ №853 Стор. 57-63

Побудований розв’язок вісесимметричної задачі акустики у строгій постановці. Аналізується потенціал швидкості акустичної плоскої хвилі, дифрагованої на жорсткому сферичному круговому сегменті, що екранує м’яку кулю. Використані методи: регуляризації парних суматорних рівнянь, інтегральних перетворень, напівобернення парних суматорних рівнянь, виділення і обернення головної частини суматорних рівнянь. Одержана ефективно розв’язувана система лінійних алгебраїчних рівнянь другого роду з компактним оператором у гільбертовому просторі l2. Надано порівняння щодо відомих результатів і граничних варіантів постановки проблеми. Підтверджена ефективність побудованого алгоритму. Розглянуто деякі резонансні частоти структури і узагальнення задач


Зкачати >>


7.  Спектральні характеристики квантової ефективності резонансного фотодетектора з урахуванням градіенту температури
Грищенко С.В.
Резонансний фотодетектор, РЁпоказник заломлення, РЁтемпературне зміщення
Вісник ХНУ №883 Стор. 8-11

У роботі представляється теоретичний аналіз квантової ефективності резонансного InGaAs/GaAs P-i-n фотодетектора (РФД). Математична модель включає метод матриць перенесення, рівняння теплопровідності і залежність показника заломлення від температури. Розр


Зкачати >>


8.  Спектральні характеристики квантової ефективності резонансного фотодетектора з урахуванням градіенту температури
Грищенко С.В.
Резонансний фотодетектор, РЁпоказник заломлення, РЁтемпературне зміщення.
Вісник ХНУ №883 Стор. 8-11

У роботі представляється теоретичний аналіз квантової ефективності резонансного InGaAs/GaAs P-i-n фотодетектора (РФД). Математична модель включає метод матриць перенесення, рівняння теплопровідності і залежність показника заломлення від температури. Розраховані розподіл температури в структурі РФД і квантова ефективність з врахуванням градієнта температури.


Зкачати >>


9.  Резонансний фотодiод. Теоретична частина
Лисак В.В.
резонансний фотодiод, РЁ квантова єфективность, РЁ модуляцiйна характеристика, РЁ метод матриць переносу.
Вісник ХНУ №983 Стор. 54-66

У роботі проведено огляд методiв моделювання резонансних фотодiодiв на основі напівпровідникових квантоворозмiрних структур для надкоротких з'єднаннь. Розглянута проблема розугодження робочих довжин хвиль передавача та приймача, а також проаналiзована температурна залежнiсть змiщення спектрального максимума квантовой ефективностi. Показано технологiчний процес контролю товщини шарiв iз використанням лазерного iнтерферометра з точнiстю контролю до одного атомарного шару. Проведений в роботi порiвнювальний аналiз модуляцiйних характеристик стандартного та резонансного фотодiодiв показав збiльшення бiльш нiж у 5 разiв максимального значення добутку квантовоп ефективностi та полоси модуляцiп при включенi резонатора у структуру детектора.


Зкачати >>


10.  Гратчастий приймач для виміру характеристик лазерного випромінювання
Пак А.О., Кокодій Н.Г.
решітка, РЁболометр, РЁрозподіл інтенсивності, РЁполяризація, РЁенергетичний центр,діаметр пучка, РЁузагальнена площа перерізу пучка.
Вісник ХНУ №983 Стор. 72-76

У роботі розглянуто ґратчастий приймач для вимірювання характеристик лазерного випромінювання. Приймач містить 4 решітки, площини яких перпендикулярні напрямку розповсюдження випромінювання. Дротяні елементи решіток розташовані під кутами 0°, 45°, 90° і 135° до вертикалі. Одна решітка містить 8 нікелевих болометрів діаметром 40 мкм, розташованих на відстані 7.2 мм один від одного. Діаметр вікна – 60 мм. Виміряний розподіл інтенсивності випромінювання в просторі, як наслідок, визначені положення енергетичного центру, діаметр, узагальнена площа поперечного перерізу пучка випромінювання. Математичною основою алгоритму обробки сигналів служило перетворення Радону. Також виміряні напрямок поляризації випромінювання та розподіл інтенсивності поляризованого випромінювання шляхом чисельного експерименту.


Зкачати >>


11.  

мікросмужкова резонансна антена, РЁ термостабілізація, РЁ термокомпенсація, РЁ діелектрична проникність, РЁпідкладка, РЁрезонансна частота
Вісник ХНУ №927 Стор. 65-70

Приведені результати теоретичних і експериментальних досліджень можливостей термостабілізації резонансної частоти мікросмужкових антен шляхом використання двошарових діелектричних підкладок з протилежними по знаку і близькими за величиною температурними коефіцієнтами зміни діелектричної проникності. Визначені оптимальні співвідношення між товщиною шарів в складеній двошаровій підкладці. Показано, що в експериментальному випромінювачі з термокомпенсацією при зміні температури від -50 до +80°С відхилення резонансної частоти в оптимальному варіанті не перевищує 0,1%


Зкачати >>

Знайдено: 11 результат (ів)
© Розробока wip.com.ua - Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна